ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ "จัดระเบียบการจอดรถในกทม." ผู้ว่าฯอัศวินลงนามแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คเลย "จัดระเบียบการจอดรถในกทม." ฉบับใหม่ กำหนดสถานที่ จัดเก็บค่าจอดรถ ห้ามกระทำการกีดขวางที่จอดรถ ผู้ว่าฯอัศวิน ลงนามข้อบัญญัติ กทม. จัดระเบียบการจอดรถในกทม. ประกาศลงราชกิจจาฯ แล้ว

18 พ.ย.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา ราชกิจจาฯ เผยแพร่  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. 2564  ลงนามโดยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ากทม. มีผลประกาศใช้แล้ว 

 

มีเนื้อหาว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบ การจอดรถ พ.ศ. 2564”

 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ พ.ศ. ๒๕๓๖

บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งในส่วนที่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ได้ตราไว้แล้ว ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน

 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ “รถ” หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะทางบกประเภทอื่นที่กำหนด ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ "จัดระเบียบการจอดรถในกทม." ผู้ว่าฯอัศวินลงนามแล้ว

“จอดรถ” หมายความรวมถึง หยุดรถ เว้นแต่การหยุดนั้นจะเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุที่ไม่อาจนำรถนั้นเคลื่อนไปได้โดยมิใช่ความผิดของผู้ขับขี่

 

“ที่จอดรถ” หมายความว่า ที่ที่กรุงเทพมหานครจัดไว้เป็นที่จอดรถ หรือที่ที่มีเครื่องหมาย อนุญาตให้จอดรถได้ แต่ไม่หมายความรวมถึงอาคารที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร

 

ข้อ ๕ ที่จอดรถและอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถให้เป็นไปตามบัญชีกำหนดที่จอดรถและบัญชี อัตราค่าธรรมเนียมจอดรถท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

 

ข้อ ๖ การจอดรถในที่จอดรถตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในบัญชีกำหนดที่จอดรถท้ายข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครนี้ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ "จัดระเบียบการจอดรถในกทม." ผู้ว่าฯอัศวินลงนามแล้ว

(๑) ให้จอดรถภายในช่องจอดตามชนิดของรถ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้

 

(๒) ให้เสียค่าธรรมเนียมจอดรถตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ "จัดระเบียบการจอดรถในกทม." ผู้ว่าฯอัศวินลงนามแล้ว

(๓) ถ้านำรถออกไปจากที่จอดรถก่อนหมดกำหนดเวลาที่เสียค่าธรรมเนียมไว้แล้ว จะเรียก ค่าธรรมเนียมคืนไม่ได้ และให้ถือว่าสิทธิการใช้ที่จอดรถครั้งนั้นสิ้นสุดลง

 

ข้อ ๗ ห้ามจอดรถในที่จอดรถตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในบัญชีกำหนดที่จอดรถท้ายข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครนี้ เมื่อปรากฏว่า

 

(๑) รถนั้นบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ

 

(๒) รถนั้นมีขนาดหรือบรรทุกของยื่นเกินช่องที่กำหนดไว้

 

(๓) เกิดสาธารณภัยในบริเวณที่จอดรถแห่งนั้น

 

ข้อ ๘ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมจอดรถสำหรับรถในขณะปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่

 

(๑) รถที่มีเครื่องหมายราชการของกรุงเทพมหานคร

 

(๒) รถพยาบาลของสถานพยาบาล

 

(๓) รถของการประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

(๔) รถที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรถที่ช่วยเหลือประชาชน ในกรณีฉุกเฉิน

 

ข้อ ๙ ห้ามผู้ใดกระทำการใด ๆ อันเป็นการกีดขวางต่อการจอดรถในที่จอดรถตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในบัญชีกำหนดที่จอดรถท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน เจ้าหน้าที่

 

ข้อ ๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษหนึ่งพันบาท

 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ และให้มี อำนาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

คลิกอ่าน ฉบับเต็ม .....

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. ๒๕๖๔

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด