ข่าว

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศการจ่ายเงินสมทบ "กองทุนประกันสังคมอัตราใหม่"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบ "กองทุนประกันสังคม" พ.ศ. ๒๕๖๔ ช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เผยบัญชีการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในอัตราใหม่

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.64  "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔  กำหนดการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราใหม่ ช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ข้อ ๓ ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ออกเงินสมทบเข้ากองทุน เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน ตามบัญชีอัตราเงินสมทบ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ดังต่อไปนี้

 

(๑) ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ก.

 

(๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ข.

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศการจ่ายเงินสมทบ "กองทุนประกันสังคมอัตราใหม่"

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศการจ่ายเงินสมทบ "กองทุนประกันสังคมอัตราใหม่"

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศการจ่ายเงินสมทบ "กองทุนประกันสังคมอัตราใหม่"

 

ทั้งนี้  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน

 

โดยกำหนดให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราที่เหมาะสม เพื่อเป็น การบรรเทาภาระของนายจ้างและผู้ประกันตนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาพการณ์ ทางสังคมในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงจำเป็นต้องออก กฎกระทรวงนี้

 

อ่านกฎกระทรวงจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมฉบับเต็มได้ที่นี่

คลิก >> กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด