ข่าว

"ตรวจรายชื่อ"โปรดเกล้าฯแต่งตั้งศาสตราจารย์ 23 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ตรวจรายชื่อ" ได้ที่นี่ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำแหน่ง"ศาสตราจารย์" จำนวน 23 ราย

18 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง "แต่งตั้งศาสตราจารย์"

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานสถาบันสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ รวม ๑๑ ราย ดังนี้


มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑. รองศาสตราจารย์ชนาธิป ผาริโน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒. รองศาสตราจารย์พรชัย จันศิษย์ยานนท์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

๓. รองศาสตราจารย์พิเชฐ ชาวหา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ตรวจรายชื่อ"โปรดเกล้าฯแต่งตั้งศาสตราจารย์  23 ราย

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ๑. รองศาสตราจารย์กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒. รองศาสตราจารย์สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์อรรถศักดิ์ จารีย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
 

"ตรวจรายชื่อ"โปรดเกล้าฯแต่งตั้งศาสตราจารย์  23 ราย
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

๑. รองศาสตราจารย์อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองค า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑


๒. รองศาสตราจารย์พรพรต ลิ้มประเสริฐ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก สังกัดคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓. รองศาสตราจารย์มยุรา สุนย์วีระ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากีฏวิทยา สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่
๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

๔. รองศาสตราจารย์ชู วงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ สังกัดคณะ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี

"ตรวจรายชื่อ"โปรดเกล้าฯแต่งตั้งศาสตราจารย์  23 ราย

"ตรวจรายชื่อ"โปรดเกล้าฯแต่งตั้งศาสตราจารย์  23 ราย

พร้อมกันนี้ ยังได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน ๑๒ ราย ดังนี้

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวรรณคดีไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยมหิดล
๑. รองศาสตราจารย์อัครพล มุ่งนิรันดร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหา วิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำ แหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขา วิชากุมา รศัลยศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑


๒. รองศาสตราจารย์ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓. รองศาสตราจารย์วิวรรณ ทังสุบุตร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

๔. รองศาสตราจารย์หม่อมหลวงชาครีย์ กิติยากร สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์
สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑. รองศาสตราจารย์วิทยา อมรกิจบำรุง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒. รองศาสตราจารย์รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายภาพบำบัด สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

๓. รองศาสตราจารย์วิชุดา เสถียรนาม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและขนส่ง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รองศาสตราจารย์สุรพันธุ์ คุณอมรพงศ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ดำรงตำแหน่ง   ศาสตราจารย์ ในสาขา วิชาพยาธิวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


รองศาสตราจารย์สัญญา มิตรเอม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑. รองศาสตราจารย์อริยา อรุณินท์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒. รองศาสตราจารย์พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ และพื้นฐานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศ  ณ วันที่๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ [จำนวน ๑๑ ราย ๑. รองศาสตราจารย์ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล ฯลฯ]

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ [จำนวน ๑๒ ราย ๑. รองศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ ฯลฯ]

 

logoline