Lifestyle

รณรงค์จัดการขยะติดเชื้อ “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย”

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำสมาคมสมาชิกทั่วประเทศรณรงค์จัดการขยะติดเชื้อ “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย”

อย่างที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ในหลายพื้นที่ และในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกระตุ้นให้เกิดหน่วยงานต่างๆ และประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงอันตรายจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมถึงแนะนำวิธีการแยกขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สสธวท)  นำโดย คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล  ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย ดร.ณ ฤดี  เคียงศิริ นายกสธวท กรุงเทพ และประธาน (ร่วม) โครงการ, ดร.นันทริกา  ชันซื่อ  อุปนายก สธวท กรุงเทพ และ ประธานโครงการฯ (ร่วม) รวมถึง สมาคมสมาชิก สสธวท 22 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของทุกคนในสังคม จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการจัดการขยะติดเชื้อ “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย” โดยมุ่งขยายผลเชิญชวนภาครัฐและเอกชนช่วยกันแยกขยะ ใส่ถุงผูกโบแดง เป็นสัญลักษณ์ หวังช่วยลดการแพร่กระจายโควิด-19 จากขยะติดเชื้อ ผ่านการจัดทำคู่มือเผยแพร่ความรู้และอบรมสัมมนาให้ความรู้แนะนำวิธีการจัดการขยะ เพื่อให้องค์กรสมาชิกทั่วประเทศนำไปเป็นแนวทางในการจัดการขยะได้อย่างถูกต้อง ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าภายหลังจากการดำเนินโครงการ 3 เดือน จะดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการต่อไป 

รณรงค์จัดการขยะติดเชื้อ “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย”

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล

ในฐานะหัวเรือใหญ่ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล  เผยว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การป้องกันตัวและเฝ้าระวังตนเองจากเชื้อโรคจึงเป็นสิ่งสำคัญ วิธีการดังกล่าวก่อให้เกิดขยะติดเชื้อในปริมาณสูงควบคู่ไปด้วย การจัดการปัญหาที่มากับขยะติดเชื้อจึงเป็นเรื่องสำคัญที่มิใช่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงเท่านั้น แต่ทุกคนในสังคม ควรที่จะต้องตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือ 

ดร.ณ ฤดี  เคียงศิริ-คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน-ดร.นันทริกา  ชันซื่อ

 

สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม

โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่อยากมุ่งให้เกิดการขยายผลในวงกว้าง เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีในการร่วมกันสร้างพฤติกรรมการกำจัดขยะติดเชื้อให้ถูกวิธี อีกทั้งเพื่อให้ชุมชน ท้องถิ่น สังคมมีสุขภาวะที่ดี จึงได้สนับสนุนให้องค์กรสมาชิกของสหพันธ์ฯ โดยมี สธวท กรุงเทพ เป็นสมาคมนำร่องต้นแบบในการดำเนินโครงการเพื่อให้องค์กรสมาชิกนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการภายในจังหวัดของตนเองและขยายผลเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนนำไปดำเนินการจัดการแยกขยะภายในหน่วยงานของตนเอง และขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันรณรงค์ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจังให้เกิดเป็นรูปธรรม และขอให้สื่อมวลชน ช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนนำไปดำเนินการให้บรรลุผลต่อไป

ดร.นันทริกา  ชันซื่อ-คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน-ดร.ณ ฤดี  เคียงศิริ

“ทั้งนี้โครงการจัดการขยะติดเชื้อ “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย” เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  (คืนขยะ...ให้คุ้มประโยชน์) หรือ “WEEE”  (Waste of Electronic and Electrical Equipments)  ที่ สสธวท เคยทำมาในอดีต  ด้วยความตระหนักถึงภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากมลพิษขยะอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และสุขภาพของคนทั่วโลก จึงได้มีการริเริ่มดำเนินโครงการแยกขยะอีเลกทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องภัยของสารพิษและรณรงค์การคัดแยกขยะพิษที่มีอันตรายต่อสุขภาวะของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยมี สธวท กรุงเทพ เป็นสมาคมนำร่องต้นแบบในการดำเนินโครงการ” คุณหญิงณัฐิกา กล่าว

พัชรพิมล ยังประภากร-ดร.นันทริกา  ชันซื่อ

 อีกหนึ่งแรงเสริมแนวคิดในการจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธีโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ดร.ณ ฤดี  เคียงศิริ ยอมรับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ ยังคงมีตัวเลขที่น่าเป็นห่วง ดังนั้น ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายจากขยะติดเชื้อที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตของทุกคนในสังคม โดยเฉพาะ สธวท กรุงเทพ เป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสมาคมนำร่องต้นแบบของโครงการจัดการขยะติดเชื้อ “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย” ร่วมกับสมาคมสมาชิกของสหพันธ์ฯ อีก 21 จังหวัด  ในการเร่งผลักดันและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกัน ทิ้งขยะให้ถูก โดยแยกทิ้งขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ ชุดตรวจ ATK. ที่ใช้แล้ว เป็นต้น แล้วจัดการ ผูกโบแดง เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นขยะติดเชื้อ เพื่อสื่อสารให้ผู้จัดการเก็บและทำลายขยะได้รู้ ได้เข้าใจ และนำไปดำเนินการจัดเก็บขยะและกำจัดขยะได้อย่างถูกวิธี         

รณรงค์จัดการขยะติดเชื้อ “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย”

เชื่อว่าสื่ออิเลคทรอนิกส์ จะเป็นช่องทางสำคัญในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับความทราบวิธีการจัดการขยะอย่างรวดเร็วและถูกต้อง  ดร.นันทริกา  ชันซื่อ  ได้ให้แนวคิดในเรื่องดังกล่าวว่า การรณรงค์ให้เกิดการรับรู้ถึงผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากขยะติดเชื้อและเพื่อให้เกิดการแยกหรือกำจัดขยะอย่างถูกวิธีอย่าง  ของโครงการ “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย” ภายใต้โมเดลเชิงสัญลักษณ์  “โบสีแดงผูกถุงขยะติดเชื้อ” ครั้งนี้ เราคาดหวังว่าจะช่วยให้ระบบการบริหารจัดการขยะภายในองค์กรรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมุ่งการประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดทำสื่ออิเลคทรอนิคส์ เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและอันตรายจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากขยะติดเชื้อ, จัดทำสื่ออิเลคทรอนิคส์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้  แนะนำวิธีการกำจัดขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี รวมถึงจัดทำสื่ออิเลคทรอนิคส์หลักสูตรการอบรมการจัดการ พื้นที่ส่วนกลางในการกำจัดขยะติดเชื้อสำหรับผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป อาทิ โรงเรียน หมู่บ้าน อาคารชุด วัด บริษัท หน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้หากทุกคนช่วยกันรณรงค์ให้โครงการนี้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ   ได้จริง จะสามารถจัดระเบียบสังคม หยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ที่อาจเกิดจากขยะมีพิษ ทำให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ดำเนินการจัดเก็บขยะสามารถแยกขยะได้โดยง่าย และผู้มีหน้าที่กำจัดขยะสามารถจัดการขยะมีพิษ หรือขยะติดเชื้อได้อย่างถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ จึงขอเชิญชวนให้ช่วยกันรณรงค์โครงการนี้  “ทิ้งถูกผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย” 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ