Lifestyle

ชวนพ่อแม่ปลูกฝัง 5 Self พัฒนาทักษะลูก“ฉลาด”เรียนรู้

หนึ่งในเคล็ดลับเลี้ยงลูก"ฉลาด"พัฒนาทักษะล้ำหน้า คือการเสริมสร้างการทำงานสมองที่ดี ด้วยการให้ลูกมี 5 Self เพื่อสร้างความสำเร็จในอนาคต

สำหรับพ่อแม่แล้วการได้เห็นลูกรักเติบโตอย่างมีความสุขคือที่สุดแห่งความปรารถนา และยิ่งหากลูกน้อยเป็นเด็กฉลาด มีความก้าวหน้าและความสำเร็จในชีวิต พ่อแม่ก็จะยิ่งสุขใจปลื้มใจยิ่งขึ้น ฉะนั้นเราจึงมาแนะนำหนึ่งในเคล็ดลับพัฒนาทักษะสมองลูกด้วยการสร้าง "5 Self" เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่นำไปสังเกตและส่งเสริมลูกให้มีศักยภาพต่อไป   

1. Self Recognition : ตระหนักรู้ตัวตนและพฤติกรรมตัวเอง

หมายถึงการส่งเสริมให้ลูกรู้จักตัวตนของตัวเอง ให้ลูกรู้ว่าการกระทำของตนเองเป็นเหตุให้เกิดผลที่ตามมาอย่างไร รู้ว่าบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมนั้นมีความแตกต่าง รู้จักข้อจำกัดและกฎเกณฑ์ทางสังคม  และรับรู้ว่าตนเองแยกจากสังคมหรือแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร  เพื่อให้ลูกได้รู้ความเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้น

 

ชวนพ่อแม่ปลูกฝัง 5 Self พัฒนาทักษะลูก“ฉลาด”เรียนรู้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

2. Self Awareness: รู้จักตนเอง

นั่นคือการสอนให้ลูกรู้จักเรื่องราวของตนเอง เข้าใจตนเองมากขึ้น ให้ลูกรู้ว่าเขาเป็นใคร พ่อแม่ ญาติเป็นใคร ในครอบครัวมีใครบ้าง หรือมีใครที่จากไป เพื่อให้เขารู้ตัวตนความเป็นตัวเอง ที่มาของครอบครัว ญาติพี่น้องและสร้างความสัมพันธ์อันดีที่ถูกต้อง  

3. Self  Concept :  ชัดเจนในตัวเอง

ด้วยการส่งเสริมให้ลูกรักรู้คุณลักษณะของตัวเองและคนอื่น สามารถอธิบายเรื่องราวของตัวเองได้ อธิบายคุณลักษณะของคนรอบข้างได้ และเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นได้ด้วย ทำให้เขารู้ว่าแม้แตกต่างแต่เรามีความโดดเด่นของตัวเอง ไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่น

 

ชวนพ่อแม่ปลูกฝัง 5 Self พัฒนาทักษะลูก“ฉลาด”เรียนรู้

 

 

4. Self Worth : รู้คุณค่าของตนเอง

คือการส่งเสริมและสอนให้ลูกรู้จักประเมินความสามารถ รู้จักคุณค่าและความสำคัญของตนเองได้  ให้ลูกรู้ว่าตนเองมีความเด่น ความด้อยในด้านใด รู้ว่าต้องปรับปรุงตนเองอย่างไรและรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่า มีความสามารถและเป็นที่รักของครอบครัวแค่ไหน

5. Self Esteem :   ภูมิใจในตนเอง

และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญคือการสอนให้ลูกมีความภาคภูมิใจในตนเอง ให้ลูกรู้จักชื่นชมกับความสามารถและความสำเร็จของตนเอง ทำให้มีความเชื่อมั่น มั่นใจในตัวเองและมีแรงบันดาลใจ รักตัวเอง ชอบตัวเอง และเห็นคุณค่าของตัวเอง

...หากคุณพ่อคุณแม่สร้างลูกรักให้มีความเชื่อมั่น มั่นใจ รู้คุณค่าตัวเองและเข้าใจผู้อื่นได้เช่นนี้ จะส่งให้ลูกสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เติบโตเป็นเด็กที่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและความแตกต่างในสังคมได้อย่างดีแน่นอนค่ะ...

ขอบคุณข้อมูลจาก คู่มือ 5 Steps การเรียนรู้สู่พลังสมองลูก ภาพ Pixabay

 

 

ชวนพ่อแม่ปลูกฝัง 5 Self พัฒนาทักษะลูก“ฉลาด”เรียนรู้

 

 

 

ข่าวยอดนิยม