Lifestyle

เสียงสะอื้น..มนุษย์พันธุ์38 ค(2) ลูกนอกไส้ วังจันทรเกษม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"คมชัดลึกออนไลน์" สะท้อนเสียงสะอื้น ของมนุษย์พันธุ์38 ค(2) ลูกนอกไส้ วังจันทรเกษม ถึง "เดอะตั้น"ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้มากบารมี

 

        " เราทุกคนคือส่วนสำคัญในการพลิกประวัติศาสตร์การศึกษาไทย และร่วมปฏิรูปการศึกษาของประเทศไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยและขาดโอกาส ไปจนถึงเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อให้ทุกคนได้รับการศึกษาพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันทั้งประเทศ '

                    

 

         ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)กล่าวมอบนโยบายให้กับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 หลังเข้ารับตำแหน่ง “เสมา1” แห่งวังจันทรเกษม พร้อมกับหยอดคำหวานว่า เขามีความยินดีรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ เพราะเข้าใจดีว่า การพัฒนาทุกอย่างต้องเจอปัญหา และปัญหาในแต่ละพื้นที่ก็มีสภาพและบริบทแตกต่างกันไป

        

        หากโฟกัสมาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 1 ใน4องค์กรหลัก สพฐ.มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 เขต กำลังแบ่งพื้นที่เขตมัธยมการศึกษาเพิ่มอีก 24 เขต โดยมีบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) หรือบุคลากร 38ค(2) จำนวน  11,000 คน  ที่นักการศึกษา มองบุคลากร 38ค(2)ว่าเป็นบุคลากรประเภทไหน ของกระทรวงศึกษาธิการ  หนึ่งหมื่นชีวิตที่เหลื่อมล้ำ ที่ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน 

 

 

เสียงสะอื้น..มนุษย์พันธุ์38 ค(2) ลูกนอกไส้ วังจันทรเกษม

       บุคลากรทางการศึกษาอื่น38ค(2) บุคลากร11,000 คน เหล่า นี้มีอยู่ 6 กลุ่มประกอบด้วย  1. กลุ่มอำนวยการ 2. กลุ่มนโยบายและแผน 3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 4.กลุ่มบริหารงานบุคคล 5.กลุ่มตรวจสอบภายใน และ 6.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

   

        คนเหล่านี้ มีการศึกษาดี  ไล่เรียงมาตั้งเรียนจบครู  จบปริญญาโท  จบปริญญาเอก บางเขตพื้นที่การศึกษา บางคนเป็นนักเรียนทุน กพ.  สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ กลุ่มคนเหล่านี้ อยู่ในสังกัด "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" มี "ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" เป็น ผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อ "สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" หรือ สพฐ.

 

 

เสียงสะอื้น..มนุษย์พันธุ์38 ค(2) ลูกนอกไส้ วังจันทรเกษม

        นานแค่ไหนแล้ว ที่นักการศึกษาของไทย ไม่ว่าจบนอก จบใน เด่น ดัง อยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือ เอกชน จะเข้าใจ อย่างลึกซึ้งว่า บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) คือ ใคร มีบทบาท ภารกิจ มีความสำคัญต่อการศึกษา แค่ไหน อย่างไร ควรมีคำนิยามที่แท้จริง อย่างลึกซึ้ง หรือ ไม่ 

 

       สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)ก็ไม่เต็มตัว ไปทางครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)ก็ไม่เต็มตัว

 

         ผ่านเสนาบดีมาแล้ว 6 คนไล่เรียงมา ตั้งแต่ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช ,นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา, นายจตุรนต์ ฉายแสง ,พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ,พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ,นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ จนถึงนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนปัจจุบัน พร้อมด้วย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ 2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

 

     ที่ผ่านมาไม่เคยมีเสนาบดีคนไหนที่ขยับบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่ ว่าจะให้ไปดำรงตำแหน่งในสังกัดใด ในสังกัด สำนักงาน ก.พ.หรือ ก.ค.ศ.     

 

        11,000 ชีวิต ฟันเฟืองสำคัญบนสำนักงานเขตพื้นที่ คือบุคลากรที่ขับเคลื่อนรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ. สู่สถานศึกษา สู่องค์กรอื่นและชุมชน ประสานงานทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่ผ่านหัวหน้าส่วนราชการในระดับภูมิภาค (จังหวัด) เก็บข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอสู่ในระดับสพฐ. และสำนักปลัดกระทรวง 

 

      กลุ่มบุคคลเหล่านี้ ที่ทำหน้าที่ประสานงาน ข้อมูล ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และกฎหมาย ที่ข้าราชการครูต้องพึงปฏิบัติ โดยแบ่งกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

          ณ วันนี้ นโยบายของเสนาบดีที่ผ่านมา ไม่ได้เอื้อให้บุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือมนุษย์พันธุ์ 38(2) เปรียบเสมือนลูกนอกไส้ ไม่มีโอกาสได้มีความก้าวหน้า เจริญในหน้าที่และตำแหน่ง และยังถูกตัดลดทอนความก้าวหน้าทางวิชาชีพ จากชำนาญการพิเศษ หรือ ซี8 เหลือเพียงชำนาญการ ( ซี 7 )ในอนาคต ขณะเดียวผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู เติบโตด้วยเส้นทางของตัวเอง 

 

     เหนืออื่นใด บุคคลากร 11,000 คน เปรียบเหมือนโซ่ที่เชื่อมต่อส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาค คอย ติดต่อ ประสานงาน รวบรวม ข้อมูล เพื่อขอปรับปรุงตำแหน่ง ของบุคคลดังกล่าว

                 

      มนุษย์พันธุ์ 38(2) กลับมามีความหวังอีกครั้ง เมื่อกระทรวงศึกษาธิการเปิดสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. พร้อมมีบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ที่โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 มีดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รมช.ศธ. เป็นประธาน

 

      "มีการแบ่งกลุ่มอภิปราย และรับฟังความคิดเห็น ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ..ความหวังของบุคลากร 11,000 คน ขอฝากความก้าวหน้าในวิชาชีพ ต่อ 3 รัฐมนตรีศึกษาฯ โปรดเมตตาจักพระคุณยิ่งในการจัดกรอบอัตรากำลัง ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง"มนุษย์พันธุ์ 38(2) รายหนึ่ง กล่าวกับคมชัดลึกออนไลน์

 

 

เสียงสะอื้น..มนุษย์พันธุ์38 ค(2) ลูกนอกไส้ วังจันทรเกษม

 

เสียงสะอื้น..มนุษย์พันธุ์38 ค(2) ลูกนอกไส้ วังจันทรเกษม

                              มนุษย์พันธุ์ 38(2)รอพบรมว.ศธ.

 

      และล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562  มนุษย์พันธุ์ 38(2) กลับมามีความหวังเป็นครั้งที่ 2 ในยุค “เดอะตั้น” ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เปิดใจ” ให้ตัวแทนมนุษย์พันธุ์ 38(2)เข้าพบ และรับฟังเสียงสะอื้นของบุคลากร38ค(2) ท่ามกลางกระแสต่อต้าน ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ โฟกัสจ่อปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ร้อนระอุไปทั่วประเทศไทย

 

 

เสียงสะอื้น..มนุษย์พันธุ์38 ค(2) ลูกนอกไส้ วังจันทรเกษม

 

     เผือกร้อนๆ แบบนี้  “เดอะตั้น” ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  จะบริหารจัดการรอยปริแยกในรอบรั้ววังจันทรเกษมไม่ให้ร้าวลึก ชนิดที่บุคลากรใน 225 เขตที่พื้นที่การศึกษาไม่ขอสังฆกรรมกับ "คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด( กศจ.)" ได้อย่างไร?? 

         กมลทิพย์ ใบเงิน รายงาน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-นัด ครู-ผอ.ร.ร.ทั่วประเทศแต่งดำ ค้านยุบ-เลิกเขตพื้นที่กศ.

-มาตามนัด..พรึ่บ 225 เขตแต่งดำ คัดค้านพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

-เปิดใจแกนนำครู-ผบห...5ปี ภายใต้กฏหมาย คสช. ครูอึดอัดมาก

-ค้าน ปฏิรูปโครงสร้างศธ. แต่งดำ-ไม่สังฆกรรม กศจ.

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ