Kom Lifestyle

เปิดประวัติ “ไพรินทร์ -เอกนิติ –ศุภชัย”

เปิดประวัติ “ไพรินทร์ -เอกนิติ –ศุภชัย”
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

 ตามที่ “นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ” ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ. 955/2560

      เรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ  สั่ง ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2560 โดยกรรมการ 3 คน ประกอบด้วย  1.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร  2.นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ และ3.นายศุภชัย เจียรวนนท์    ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน  จะไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (คพอต.) 

      ทั้ง 3 ท่าน ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย และเป็นตัวจากภาคเอกชน

     อย่าง นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร  อดีตอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (B.Eng) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (M.Eng) จาก Tokyo Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น และปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (D.Eng) จาก Tokyo Institute of Technology, ประเทศญี่ปุ่น

        เคยดำรงตำแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่ปรึกษา มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ที่ปรึกษา คณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        ปัจจุบัน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล,กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย,ที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ,กรรมการ คณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ สำนักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ,กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ,กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ,กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

      ต่อมา  นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุนสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์) ปริญญาโท M.S. in Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A. (ทุนรัฐบาลไทย ก.พ.) และปริญญาเอก Ph.D. in Economics, Claremont Graduate University, U.S.A. (ทุนรัฐบาลไทย ก.พ.)

       เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการบริหารของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง) ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป และ Senior Advisor ของธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. รวมถึงมีผลงานวิชาการ หนังสือและสิ่งพิมพ์มากมาย เช่น หนังสือเรื่อง “โดมิโน เอฟเฟคต์: ทางรอดเศรษฐกิจไทยบนเส้นด้ายวิกฤติโลก” และบทความเรื่อง “The Asian Crises Reexamined” ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารของ MIT Press Journals of Asian Economic Papers

      ปัจจุบัน ดร. เอกนิติ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และ กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

     ขณะที่ นายศุภชัย เจียรวนนท์  ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  จบการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จากบอสตันยูนิเวอร์ซิตี้ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) จากบอสตันยูนิเวอร์ซิตี้ สหรัฐอเมริกา

      เคยดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการและการวางแผน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านปฏิบัติการ (Operation) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนและประสานงานการวางแผนและปฏิบัติงานโครงการ เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท ยูทีวี เคเบิล เทเลวิชั่น รวมทั้งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทสำคัญในเครือเทเลคอมเอเชีย เช่น บริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านโทรศัพท์พีซีที บริษัท เอเชีย อินโฟเน็ต จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านอินเทอร์เน็ต บริษัท เอเชีย มัลติมีเดีย จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านบรอดแบนด์ และบริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด ดำเนินธุรกิจก่อสร้างและการจัดจำหน่าย

      ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,ที่ปรึกษากรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์, กรรมการมูลนิธิรามาธิบดี , กรรมการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ ,กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ,กรรมการคณะกรรมการจัดหาทุนและประชาสัมพันธ์เพื่อก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์,  ประธานคณะอนุกรรมการหาทุน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นต้น

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง