เด่นโซเชียล

"ประกันสังคม" คืนเงินสมทบประกันสังคม ผู้ประกันตนม.40 งวดแรก เช็คที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ประกันสังคม" อัปเดต คืนเงินสมทบประกันสังคม ผู้ประกันตนม.40 งวดแรกวันไหน แต่ละทางเลือกได้เงินคืนกี่บาท เช็ครายละเอียดขั้นตอนที่นี่

อัปเดตการขอ คืนเงินสมทบประกันสังคม สำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 40 จาก "ประกันสังคม" ตามที่ พระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 และในงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2565 นั้น โดยกำหนดให้ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม

โดย "ประกันสังคม" แบ่งงวด คืนเงินสมทบประกันสังคม  2 งวด ดังนี้

เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565

 • ทางเลือกที่ 1 ปกตินำส่งเดือนละ 70 บาท ลดเหลือ 42 บาท ยอดเงินคืน 28 บาท
 • ทางเลือกที่ 2 ปกตินำส่งเดือนละ 100 บาท ลดเหลือ 60 บาท ยอดเงินคืน 40 บาท
 • ทางเลือกที่ 3 ปกตินำส่งเดือนละ 300 บาท ลดเหลือ 180 บาท ยอดเงินคืน 120 บาท

งวดเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม 2565

 • ทางเลือกที่ 1 ปกตินำส่งเดือนละ 70 บาท ลดเหลือ 42 บาท ยอดเงินคืน 28 บาท
 • ทางเลือกที่ 2 ปกตินำส่งเดือนละ 100 บาท ลดเหลือ 60 บาท ยอดเงินคืน 40 บาท
 • ทางเลือกที่ 3 ปกตินำส่งเดือนละ 300 บาท ลดเหลือ 180 บาท ยอดเงินคืน 120 บาท
   

สำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถยื่นเอกสารขอ คืนเงินสมทบประกันสังคม ได้ที่ สำนักงาน "ประกันสังคม" กรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่) หรือยื่นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ทราบว่ามีสิทธิรับเงิน หรือภายใน 10 ปี โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นคำขอรับ คืนเงินสมทบประกันสังคม มีดังนี้

 • แบบคำขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนกรณีลดอัตราเงินสมทบ (สปส.1-40/7) โดยโหลดแบบฟอร์ม (สปส.1-40/7) ในเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
 • หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับเงินแทน พร้อมบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 • ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
 • ธนาคารออมสิน

ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบคำขอรับเงินสมทบมาตรา 40 ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนของงวดเดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 และงวดเดือนกุมพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 ในคราวเดียวกันได้

อย่างไรก็ตาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้ยกร่างระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการคืนเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนโดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติงานในการคืนเงินสมทบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ยิ่งขึ้น

โดยได้กำหนดการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน รอบแรกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม 2565 และรอบที่ 2 ช่วงกลางเดือนกันยายน 2565 หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Website -  www.komchadluek.net
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด