เด่นโซเชียล

"จริยธรรมข้าราชการพลเรือน" ใช้บังคับแล้วมีผลต่อการพิจารณาให้คุณให้โทษ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวล "จริยธรรมข้าราชการพลเรือน" มีผลแล้วต่อการพิจารณาให้คุณให้โทษ เลื่อนเงินเดือน แต่งตั้ง โอน ย้าย ให้ออกจากราชการ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวล "จริยธรรมข้าราชการพลเรือน" ความว่า เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ข้อ 5 และข้อ 13 (1) ซึ่งบัญญัติให้องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม จัดทำประมวลจริยธรรม และกำหนดให้มีกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จึงกำหนดข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดังต่อไปนี้

 

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

 

หมวด 1 บททั่วไป

ข้อ 1 ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวล "จริยธรรมข้าราชการพลเรือน" นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ในข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้

  • "ส่วนราชการ" หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและมีฐานะไม่ต่ำกว่ากรม
  • "หัวหน้าส่วนราชการ" หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค
  • "ข้าราชการ" หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ก.พ.
  • "คณะกรรมการจริยธรรม" หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด

 

 

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน, ราชกิจจานุเบกษา

 

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน, ราชกิจจานุเบกษา

 

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน, ราชกิจจานุเบกษา

 

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน, ราชกิจจานุเบกษา

 

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน, ราชกิจจานุเบกษา

 

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน, ราชกิจจานุเบกษา

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ