เด่นโซเชียล

"การแพทย์ฉุกเฉิน" เปิดอัตราการจ่ายเงิน ผู้ปฏิบัติการ สถานพยาบาล โควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ระเบียบคณะกรรมการ "การแพทย์ฉุกเฉิน" อัตราการจ่ายเงินอุดหนุนหรือชดเชยให้แก่ ผู้ปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาล ในสถานการณ์ โควิด-19

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการ "การแพทย์ฉุกเฉิน" ว่าด้วยการรับเงิน  การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ความว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่ออุดหนุนหรือเป็นค่าชดเชยให้แก่ หน่วยปฏิบัติการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินด้วยพาหนะพิเศษ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (10) และ (13) และมาตรา 36 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 และ 18 เมษายน 2564 มติคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 มติการประชุมศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 มติการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และข้อ 19 ของระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน จึงได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 

 

 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564"

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้นำระเบียบคณะกรรมการ "การแพทย์ฉุกเฉิน" ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ข้อ 4 การจ่ายเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินตามระเบียบนี้ ให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นผู้อนุมัติจ่าย ภายใต้แผนการเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

ข้อ 5 กรณีมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินตามคำสั่ง ข้อสั่งการ หรือมติ ของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public  Health Emergency Operation Center : PHEOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือคำสั่ง ข้อสั่งการ หรือมติอื่นใด ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินำเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินยืมไปใช้จ่ายตามภารกิจดังกล่าวได้ และเมื่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้แล้ว ให้คืนเงินเข้ากองทุนการแพทย์ฉุกเฉินตามที่ได้ใช้จ่ายไปตามภารกิจดังกล่าว

 

 

 

ข้อ 6 ให้จ่ายเงินกองทุน "การแพทย์ฉุกเฉิน" เพื่ออุดหนุนหรือชดเชยให้แก่ ผู้ปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาล ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้ขึ้นทะเบียนกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยอัตราการจ่ายเป็นไปตามอัตราแนบท้ายระเบียบนี้

ข้อ 7 ให้เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา หรือออกประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ข้อ 8 การจ่ายเงินอุดหนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินให้แก่หน่วยปฏิบัติการ ที่จัดชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเตรียมความพร้อม (Stand by) ณ จุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกสถานพยาบาลตามระเบียบนี้ ให้จ่ายตั้งแต่วันที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ปฏิบัติภารกิจตามที่รับมอบหมายตามข้อสั่งการของศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 และมติคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

การจ่ายเงินอุดหนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินให้แก่หน่วยปฏิบัติการ ที่จัดชุดปฏิบัติการฉุกเฉินและออกปฏิบัติการด้วยพาหนะพิเศษในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้ปฏิบัติการที่ออกปฏิบัติการฉุกเฉินด้วยพาหนะพิเศษในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามระเบียบนี้ ให้จ่ายตั้งแต่วันที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ปฏิบัติภารกิจตามที่รับมอบหมายตามข้อสั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และมติการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

 

การแพทย์ฉุกเฉิน, โควิด-19

 

การแพทย์ฉุกเฉิน, โควิด-19

 

การแพทย์ฉุกเฉิน, โควิด-19

 

การแพทย์ฉุกเฉิน, โควิด-19

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด