ข่าว

เกณฑ์ "ผ่อนชำระหนี้" ใครรับเงินรัฐสภาเกินสิทธิ อ่านราชกิจจานุเบกษาประกาศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ลงนามหลักเกณฑ์ "ผ่อนชำระหนี้" ใครรับเงินเกินสิทธิที่ได้รับอ่านราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้ว

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการ "ผ่อนชำระหนี้" กรณีบุคคลหรือทายาทได้รับเงินหรือสิทธิประโยชน์จากส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ พ.ศ. 2564 ความว่า โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 มาตรา 6 บัญญัติให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา และมาตรา 15 บัญญัติให้ ก.ร. มีอำนาจออกระเบียบรัฐสภาหรือประกาศรัฐสภาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การงบประมาณการเงินและทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่นของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

 

 

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 ก.ร. จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้กรณีบุคคลหรือทายาทได้รับเงินหรือสิทธิประโยชน์จากส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ พ.ศ. 2564"

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในประกาศนี้

"คบง.รส." หมายความว่า คณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการงบประมาณ

"พ้นจากหน้าที่" หมายความว่า การออกจากราชการ การออกจากตำแหน่ง การสิ้นสุดสัญญาจ้างการสิ้นสุดสมาชิกภาพ การพ้นจากตำแหน่ง หรือการพ้นจากหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งนั้น

"ผู้ขอผ่อนชำระ" หมายความว่า ข้าราชการรัฐสภา พนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา สมาชิกรัฐสภา อดีตสมาชิกรัฐสภา หรือบุคคลซึ่งได้รับเงินหรือสิทธิประโยชน์จากส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิหรือทายาทของบุคคลดังกล่าวข้างต้น หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

"หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา" หมายความว่า เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการวุฒิสภา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

 

 

ข้อ 4 การอนุมัติให้ผ่อนชำระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ต้องมิใช่กรณีที่เกิดจากการกระทำโดยไม่สุจริตของผู้ขอผ่อนชำระ ต้องเป็นกรณีที่ผู้ขอผ่อนชำระขอผ่อนชำระเต็มจำนวนที่ต้องชดใช้คืน และต้องมิใช่การขอผ่อนชำระในชั้นศาล

เงินหรือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากส่วนราชการสังกัดรัฐสภากินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิให้หมายความรวมถึงค่าดอกเบี้ย ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและบังคับคดี (ถ้ามี) ด้วย

ข้อ 5 ให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้ "ผ่อนชำระหนี้" ตามประกาศนี้

ข้อ 6 อัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชำระให้คิดในอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 7 หากผู้ขอผ่อนชำระหนี้พ้นจากหน้าที่ระหว่างการผ่อนชำระ ข้อตกลงเรื่องการผ่อนชำระเป็นอันยุติ และให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเรียกให้ชดใช้เงินที่ค้างชำระอยู่ทั้งหมดทันที เว้นแต่ กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาอาจอนุมัติให้ผ่อนชำระต่อไปได้ตามควรแก่กรณี โดยอาจพิจารณาจากความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย และทรัพย์สินของผู้เสนอขอผ่อนชำระหนี้หรือคู่สมรส

ข้อ 8 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอผ่อนชำระหนี้ตามประกาศนี้ได้ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอต่อ คบง.รส. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ

 

ข้อ 9 นอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้นำหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการ "ผ่อนชำระหนี้" กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ และแบบหนังสือรับสภาพหนี้สัญญาผ่อนชำระและสัญญาค้ำประกัน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิลงวันที่ 12 กันยายน 2546 ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยคำว่า "หน่วยงานของรัฐ" และ "เจ้าหน้าที่" ในประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าวให้ใช้คำว่า "ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา" และ "ข้าราชการรัฐสภา พนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา สมาชิกรัฐสภา อดีตสมาชิกรัฐสภา หรือบุคคลซึ่งได้รับเงินหรือสิทธิประโยชน์จากส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเกินสิทธิหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ" ตามลำดับ แทนในทุกที่

ข้อ 10 การดำเนินการตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ ลงวันที่ 12 กันยายน 2546 และหลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้ถือว่าการดำเนินการนั้นชอบด้วยประกาศนี้

กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ ลงวันที่ 12 กันยายน 2546 และหลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเสนอต่อ คบง.รส. เพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

 

ผ่อนชำระหนี้, ราชกิจจานุเบกษา, รัฐสภา

 

ผ่อนชำระหนี้, ราชกิจจานุเบกษา, รัฐสภา

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ