ศรัทธาสายมู

บทสวดเวียนเทียน 'มาฆบูชา 2567' เสริมสิริมงคล พร้อม วิธีอธิษฐานจิตให้ได้กุศล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มาฆบูชา 2567 บทสวดเวียนเทียน เสริมสิริมงคล แสดงความเคารพและระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ความหมายของการเวียนเทียน ได้อานิสงส์อย่างไร

ใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันอัฐมีบูชา หนึ่งสิ่งสำคัญพุทธศาสนิกชนหลายคนตั้งใจจะออกไปทำเลยนั่นก็คือ เวียนเทียน ซึ่งมีความเชื่อว่า ถ้าหากได้เวียนเทียนแล้วจะช่วยให้ชีวิตสุกสว่าง: ไฟถือเป็นสื่อกลางในการแสดงความศรัทธาต่อศาสนาพุทธ การเวียนเทียนจึงเปรียบเหมือนการเพิ่มความสุกสว่างให้ชีวิตราบรื่นเจริญรุ่งเรือง 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

การเวียนเทียน คืออะไร

 

การเวียนเทียน คือ การเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญ เช่น อุโบสถ วิหาร หรือพระพุทธรูปเพื่อระลึกคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญต่าง ๆ เวียนประทักษิณาวัตร คือ เวียนขวา 3 รอบ เป็นเครื่องหมายถึงการแสดงออกซึ่งความเคารพบูชาต่อสิ่งนั้น ๆ อย่างสูงสุด

 

ข้อมูลจาก : หอสมุดรัฐสภา

​​​​​​สิ่งที่ควรทำก่อนไปเวียนเทียน 

 

1. ก่อนออกจากบ้านควรชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจเบิกบาน 

2. แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับสถานที่

3. เตรียมเครื่องบูชา ดอกไม้ 1 คู่ ธูป 3 ดอก และเทียน 1 เล่ม 

4. เดินทางถึงวัดเข้าไปบูชาพระประธานก่อน หรือแล้วแต่ความสะดวก

5. เดินทางมาถึงวัดเริ่มเดินเวียนเทียนตามที่แต่ละวัดจัดกิจกรรม

 

อานิสงส์ การเวียนเทียน

 

การเวียนเทียน จะช่วยส่งอานิสงส์ผลบุญให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติ ในทางตรงคือผู้ปฏิบัติจะมีกายที่สำรวมขึ้น มีจิตใจที่สะอาด สงบ ระหว่างที่เดินเวียนเทียน และในทางอ้อม (ตามความเชื่อ) คือ จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้บุญหนัก หลุดพ้นจากภูมิเปรต เดรัจฉาน อีกทั้งบันดาลให้จิตพ้นอบายภูมิได้

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทสวดมนต์เวียนเทียน 

 

บทสวด เวียนเทียน รอบที่ 1 ระลึกถึงพระพุทธคุณ

 

กล่าวบทสวด อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

 

บทสวด เวียนเทียน รอบที่ 2 ระลึกถึงพระธรรมคุณ

 

กล่าวบทสวด สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ

 

บทสวด เวียนเทียน รอบที่ 3 ระลึกถึงพระสังฆคุณ

 

กล่าวบทสวด สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

logoline