ชีวิตดีสังคมดี

'เงินผู้สูงอายุเดือนธันวาคม 2566' เบี้ยผู้สูงอายุ เช็กเงินเข้าก่อนกำหนด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดต 'เงินผู้สูงอายุเดือนธันวาคม 2566' เข้าวันไหน ระเบียบการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ล่าสุด เป็นอย่างไร มี 'ประกันสังคม ได้เบี้ยผู้สูงอายุไหม' มีคำตอบ

“เงินผู้สูงอายุ” เบี้ยผู้สูงอายุ หรือ เงินคนแก่ สวัสดิการที่รัฐมีไว้ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการดำรงชีวิตในแต่ละเดือน ซึ่งจ่ายตามขั้นบันได ตั้งแต่ 600-1,000 บาท ดำเนินการมาจนถึงเดือน ธ.ค. 2566 โดยในแต่ละปี จะเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติรับเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ๆ มาลงทะเบียน ส่วน “เงินผู้สูงอายุเดือนธันวาคม 2566” ออกวันไหน ได้เหมือนเดิมหรือไม่

เป็นที่ทราบกันดีว่า “เงินผู้สูงอายุ” จะออกทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่หากเดือนใด วันที่ 10 ตรงกับวันหยุด เงินผู้สูงอายุ ก็จะออกก่อน เท่ากับว่า “เงินผู้สูงอายุเดือนธันวาคม 2566” ออกวันศุกร์ที่ 8 ธ.ค. เนื่องจากวันที่ 10 ธ.ค. ตรงกับวันอาทิตย์

 

 

ทั้งนี้ หากคนที่เคยรับ “เงินผู้สูงอายุ” หรือ “เบี้ยผู้สูงอายุ” มาแล้ว หรือคนที่เคยลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้ ในช่วงปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2566 ซึ่งเดือน ก.ย. 2566 เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2566 ดังนั้น คนที่ลงทะเบียนไว้แล้ว จะได้รับเงินผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2567 โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. 2566-30 ก.ย. 2567 สำหรับคนที่ลงไว้ในปีงบประมาณ 2566

 

 

ระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ล่าสุด

 

 

ตามกฎหมาย “เบี้ยผู้สูงอายุ” ซึ่งออกมาใหม่ เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2566 ผู้สูงอายุที่ครบ 60 ปี ให้ยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยไม่ต้องลงทะเบียน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวก โดยการแจ้งไปยังผู้สูงอายุที่มีสิทธิ และหากผู้สูงอายุ มีความประสงค์ที่จะรับเงิน “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” ให้แนบเอกสารหลักฐานข้อมูล เพื่อยืนยันสิทธิตนเอง

 

 

นอกจากนี้ หากในระหว่างปีงบประมาณ ผู้สูงอายุ มีอายุครบ ไม่ว่าจะครบ 70 ปี, 80 ปี หรือ 90 ปี ในเดือนไหน เดือนถัดไป ก็จะได้ปรับขึ้นทันทีตามขั้นบันได เช่น อายุครบ 70 ปี เดือน ม.ค. 2567 ในเดือน ก.พ. 2567 ก็จะได้ปรับเป็น 700 บาททันที ไม่ต้องรอปีงบประมาณใหม่ 

 

 

ใครไม่สามารถรับสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุ

 

  • ผู้ที่มีสิทธิรับผลประโยชน์จากภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ
  • เงินพิเศษในส่วนอื่นๆ ที่เหมือนกับเงินยังชีพ เช่น ผู้สูงอายุที่เคยมีเงินเดือนประจำ หรือจากหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

ประกันสังคม ได้เบี้ยผู้สูงอายุไหม

 

แม้ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ จากกองทุนประกันสังคม แต่ไม่ใช่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ ผู้ประกันตน จึงเป็นผู้สูงอายุ ที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 (4) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552

 

 

ดังนั้น ผู้ประกันตน ที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพ จึงเป็นผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ