ชีวิตดีสังคมดี

เช็กด่วน 'เงินผู้สูงอายุ' เกณฑ์ใหม่ ล่าสุด ราชกิจจาฯ ประกาศใช้ 12 ส.ค. 66

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ หลักเกณฑ์ 'เงินผู้สูงอายุ' เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ใหม่ล่าสุด มีผลบังคับใช้ 12 ส.ค. 66 เช็กเกณฑ์ใหม่ ได้ที่นี่

อัปเดต “เงินผู้สูงอายุ” เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ล่าสุด ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เปิดหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฉบับล่าสุด ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 12 ส.ค. 2566

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2566 “ราชกิจจานุเบกษา” ออกประกาศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 6 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไว้ ดังนี้

 

 

 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566”

 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มีสาระสำคัญ อาทิ

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป “เบี้ยยังชีพ” หมายความว่า เงินที่รัฐมอบให้แก่ผู้สูงอายุตามกฎหมายเพื่อใช้ในการยังชีพ

 

 

 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล และเมืองพัทยา “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และนายกเมืองพัทยา

 

หมวด 1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ

 

ข้อ 6 ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

 

  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
  4. เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ