ความคืบหน้าในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคมนี้ แต่ด้วยเวลาต่อมา มีการกำหนดให้การเลือกตั้งใหญ่ของประเทศ มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม ทำให้กำหนดวันแข่งขันเดิม ต้องเลื่อนออกไปนั้น 
      

นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มีหนังสือถึง ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” โดยหนังสือดังกล่าว ระบุว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เห็นชอบให้จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2562 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2562 นั้น
    เนื่องจาก วัน เวลา จัดการแข่งขันฯ ดังกล่าว ตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดวันเลือกตั้งขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ทำให้ จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องเลื่อนการจัดการแข่งขันฯ ออกไป ดังนี้ 1. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” จากเดิม ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2562 เปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2562 และ 2. การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์” จากเดิมระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2562 เปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2562 
    

 

  นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับหนังสือขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์” อย่างเป็นทางการแล้ว จากนั้นคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน จะประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะยืนตามกำหนดการแข่งขันใหม่ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เสนอมาหรือไม่ต่อไป