KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รายงานผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “เสียงสะท้อนจากแฟนกีฬาถึงผู้ว่ากกท.ป้ายแดง” สืบเนื่องจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ได้เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  ซึ่งในโอกาสเข้ารับตำแหน่งครั้งนี้ ผู้ว่ากกท.คนใหม่ได้แถลงข่าวพร้อมกับเสนอแนวนโยบายในการบริหารจัดการการกีฬาของชาติในหลากหลายมิติและที่น่าสนใจ KBU SPORT POLL จึงสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจและติดตามข่าวสารทางการกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ตลอดจนสะท้อนมุมมองที่มีต่อการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาชาติ

 

                                                                                                                                                                                                                  

               

สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่ติดตามและสนใจกีฬาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18ปี ขึ้นไป จำนวน 1,093 คน แบ่งเป็น เพศชาย 641 คน คิดเป็นร้อยละ 58.65 เพศหญิง 452 คน คิดเป็นร้อยละ41.35 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นและสะท้อนมุมมองที่มีต่อการบริหารจัดการของผู้ว่ากกท.คนใหม่ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย

ความคาดหวังที่มีต่อผู้ว่ากกท. ส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.41 คาดหวังให้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนากีฬาชาติ รองลงมา ร้อยละ28.68 มีความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ15.83 มีภาวะผู้นำทางการกีฬา ร้อยละ12.01  เข้าใจ เข้าถึงหัวใจของการกีฬา  ร้อยละ 9.69 มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี   และอื่นๆ ร้อยละ 3.38

 

สิ่งที่ควรเร่งปฏิรูปสำหรับการบริหารจัดการ ส่วนใหญ่ร้อยละ24.88 ระบบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา รองลงมา ร้อยละ21.09 ยกระดับกีฬาไทยสู่สากล ร้อยละ18.50 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ร้อยละ16.69  ความเหลื่อมล้ำทางการกีฬา ร้อยละ 14.81 บุคลากรทางการกีฬา และอื่นๆร้อยละ 4.03

 แนวนโยบายที่เข้าตาประชาชน ส่วนใหญ่ร้อยละ 28.63 การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล รองลงมาร้อยละ 24.09 สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหากษัตริย์นักกีฬา ร้อยละ 20.66 การเตรียมความพร้อมนักกีฬาสำหรับสู้ศึกนานาชาติ ร้อยละ13.82 ปรับโฉมราชมังคลากีฬาสถาน ร้อยละ 10.00  สร้างความสัมพันธ์กับองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ และอื่นๆร้อยละ2.80