ข่าว

ส.ป.ก.ปรับแก้แนวทางการสิ้นสิทธิใน "ที่ดิน" ขึ้นบัญชีเกษตรกร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ส.ป.ก. เสนอหลักการเรื่องแนวทางการสั่งให้เกษตรกรสิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ใน "ที่ดิน" พร้อมหลักเกณฑ์ขึ้นบัญชีเกษตรกรขอที่ดินทำกิน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้เปิดเผย  ในที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  หรือ คปก.ได้เห็นชอบในหลักการเรื่องแนวทางการสั่งให้เกษตรกรสิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ใน "ที่ดิน" ที่รับมอบจาก "ส.ป.ก." โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมาย และระเบียบพิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ก่อนนำเสนอ คปก. เพื่อพิจารณากำหนด เป็นแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวนี้ ซึ่งคำนึงถึงความเป็นธรรมและความจำเป็นของเกษตรกรมากขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือไม่ให้เกษตรกรต้องได้รับความเดือดร้อนจนเกินไปจากการถูกสั่งให้สิ้นสิทธิตามแนวทางเดิมที่ต้องสูญเสีย ทั้ง "ที่ดิน"ทำกินและ"ที่ดิน"อยู่อาศัยทั้งหมด โดย "ส.ป.ก."  จะแจ้งสิทธิและหน้าที่ให้เกษตรกรได้รับทราบ ตลอดจนให้โอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานที่จำเป็นและเพียงพอ แก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง


นอกจากนั้น คปก. ยังเห็นชอบในหลักการให้จัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำบัญชีเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะมีสิทธิได้รับ"ที่ดิน"จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อจัดลำดับในการช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นไปตามระเบียบ โดยจะนำความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการไปปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา เพื่อเป็นแนวทางการจัด"ที่ดิน"ให้แก่เกษตรกรต่อไป

ทั้งนี้ คปก. ได้เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูป"ที่ดิน"เพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กว่า 4,100 ล้านบาท เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารเงินกองทุนฯ โดยแบ่งเป็นรายจ่ายหมุนเวียน เช่น การจัดหา"ที่ดิน"  สินเชื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้เกษตรกร "สินเชื่อ"ตามนโยบาย เงินค้ำประกันสินเชื่อ "ธ.ก.ส " และรายจ่ายขาด เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดหา"ที่ดิน" โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิต โครงการพัฒนาแปลง"ที่ดิน"ที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้ อยู่ดี และมีความสุขในเขตปฏิรูปอย่างยั่งยืน


ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ที่ดินที่เราได้มาส่วนหนึ่งไม่เหมาะสม ทำการเกษตร แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ และยังมีข้อจำกัดในการแบ่งแยกและโอนสิทธิตามกลไกกฎหมายเดิม ขณะที่สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการปรับปรุงกฎหมาย การปฏิรูป"ที่ดิน"เพื่อเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการเข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสมในอนาคต จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ ซึ่ง "ส.ป.ก." มีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรในเขตปฏิรูป"ที่ดิน" ให้มีรายได้ มีความสุข และมีชีวิตที่ดีขึ้น  

 

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

ติดตาม คมชัดลึก ได้ที่ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด