วันนี้(วันที่ 31 ธ.ค. 63)เวลา 20.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสอำนวยพร แก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564  ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่า

เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ทุก ๆ ท่าน ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ และความเป็นมงคลโดยทั่วกัน ​คนไทยเรามีวัฒนธรรม อันแสดงถึงความดี ความงาม และความเจริญ เป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจอยู่ วัฒนธรรมทั้งนั้น เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ภาษา ศิลปวิทยาการต่าง ๆและนิสัยจิตใจ ทำให้คนไทย ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ ณ ที่ใด ก็เชื่อมโยงผูกพันกันได้อย่างใกล้ชิด

​ในปีใหม่นี้ จึงขอให้คนไทยทุกคนได้พิจารณาให้เข้าใจ ถึงคุณค่าของความดี ความงาม และความเจริญทั้งปวง ความมั่นคงหนักแน่นในความถูกต้อง ด้วยเหตุผลและความจริง แล้วช่วยกันสืบสานรักษาให้ดำรงอยู่ไม่ขาดสาย และสร้างเสริมต่อยอดให้รุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่ง ๆ ขึ้น พร้อมทั้งตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ถูกต้องด้วยความมีสติรู้ตัวและด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผล แม้ประเทศจะตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็สามารถที่จะนำพาให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ ความรู้ ความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจ โดยพร้อมเพรียงกัน จะนำพาชาติบ้านเมือง ให้บังเกิดความผาสุก มั่นคง และเจริญก้าวหน้า สืบต่อไป 

​ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วย พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรจงคุ้มครองรักษาทุกท่าน ให้มีกำลังกายแข็งแรง กำลังใจเข้มแข็ง กำลังปัญญาเฉียบคม สามารถนำพาตน นำพาส่วนรวม และประเทศชาติ ให้บรรลุถึงความสุขความเจริญได้โดยทั่วกัน 

   'ในหลวง' พระราชทานพระราชดำรัสอำนวยพร บัตรพระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2564

โอกาสเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2564 แก่ปวงชนชาวไทย

ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง

ด้านล่างเป็นพระปรมาภิไธย วปร และตราพระนามาภิไธย สท เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร

ด้านขวามีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในฉลองพระองค์ ที่ทรงใช้ในโอกาสเฉลิมพระราชมณเฑียร ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

ใต้ภาพบรมฉายาลักษณ์ ระบุพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่า พระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2564 พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธย 

'ในหลวง' พระราชทานพระราชดำรัสอำนวยพร บัตรพระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2564