1 พ.ค. 63    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงใส่พระราชหฤทัยในสุขทุกข์ของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญ ที่จะดูแลประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งเริ่มรุนแรงขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น ทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานพระมหากรุณาและพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และสิ่งของอื่น ๆ ที่โปรดเกล้า ฯ ให้จัดหาและพระราชทานไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ และชุมชนแออัด ซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม
             

            โดย เว็บไซต์ http://www.royaloffice.th เผยแพร่พระราชกรณียกิจพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงใส่พระราชหฤทัยในสุขทุกข์ของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง   เสด็จ ฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชน ในความรับผิดชอบของ
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

 

                                                   ปีติ ในหลวง ราชินี   ทรงเย็บหน้ากากผ้าพระราชทานฯ          

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชน ในความรับผิดชอบของ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

                         

                                             

                                                    ปีติ ในหลวง ราชินี   ทรงเย็บหน้ากากผ้าพระราชทานฯ

   ทอดพระเนตรการสาธิตทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยวิทยากรกระบวนการ หลักสูตร Cloning โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

 

                                                   ปีติ ในหลวง ราชินี   ทรงเย็บหน้ากากผ้าพระราชทานฯ

  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรการทำ Silk Screen ลงบนผ้า เพื่อนำมาเย็บเป็นถุงผ้าพระราชทาน

 

                                                 ปีติ ในหลวง ราชินี   ทรงเย็บหน้ากากผ้าพระราชทานฯ

    ทอดพระเนตรการเย็บถุงผ้าพระราชทานและพระราชทานคำแนะนำ

 

 

                                                ปีติ ในหลวง ราชินี   ทรงเย็บหน้ากากผ้าพระราชทานฯ

 ทอดพระเนตรการเย็บถุงผ้าพระราชทาน

 

                                               ปีติ ในหลวง ราชินี   ทรงเย็บหน้ากากผ้าพระราชทานฯ

 พลเอก จักรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กราบบังคมทูล  รายงานเรื่องการเย็บถุงผ้าพระราชทาน สำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค พระราชทานแก่ราษฎร

 

                                                  ปีติ ในหลวง ราชินี   ทรงเย็บหน้ากากผ้าพระราชทานฯ

 

                                                  ปีติ ในหลวง ราชินี   ทรงเย็บหน้ากากผ้าพระราชทานฯ

 

                                                  ปีติ ในหลวง ราชินี   ทรงเย็บหน้ากากผ้าพระราชทานฯ

 

                                                 ปีติ ในหลวง ราชินี   ทรงเย็บหน้ากากผ้าพระราชทานฯ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเย็บหน้ากากผ้า สำหรับเป็นตัวอย่างให้ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์นำไปผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและ

 ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน