วานนี้ (25 ตุลาคม 2562) เวลา 19.10 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก "โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ อาคาร บก.หน่วยราชการในพระองค์ 904 (อาคาร 2)

 

 

ในหลวง-พระราชินีเสด็จฯทรงเปิดประชุมโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

 

 

 

                  เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคาร บก.หน่วยราชการในพระองค์ 904 (อาคาร 2) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก จากนั้น เสด็จเข้าห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับโครงการฯ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุม ทอดพระเนตรวีดิทัศน์การดำเนินงานโครงการฯ และพระราชทานพระบรมราโชบายในการดำเนินงานโครงการฯ สมควรแก่เวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินกลับ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ต่อ

 

 

ในหลวง-พระราชินีเสด็จฯทรงเปิดประชุมโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

 

 

 

                  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฯ และพระราชทานชื่อโครงการฯ ว่า "โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์" ซึ่งแปลว่า "น้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชร" ตามพระบรมราโชบายที่จะให้อนุรักษ์ป่าและช้าง และการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีสุข และทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี 2562 เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งของคนกับช้างป่า ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

 

ในหลวง-พระราชินีเสด็จฯทรงเปิดประชุมโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

 

 

                  ในเรื่องการอนุรักษ์ช้างไทย และการปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก จึงได้มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ตามหลักวิชาการตามสภาพของสังคมปัจจุบันและภูมิสังคม โดยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุการบุกรุกของช้างป่าอันเนื่องมาจากการขาดแหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยไม่พอเพียง ตลอดจนการขาดความรู้และความเข้าใจของราษฎร ขาดเรื่องระบบการเตือนภัย การไปขับไล่ช้างอย่างผิดวิธี จนทำให้เกิดอันตรายในที่สุด ด้วยปัญหาต่างๆ เหล่านี้ คณะกรรมการโครงการฯ จึงได้ประชุมหารือแนวทางแก้ไข ตลอดจนวางแผนพัฒนาชุมชน ให้สามารถทำมาหากินอยู่ร่วมกับช้างได้อย่างมีความสุข โดยไม่ทำลายระบบนิเวศหรือบุกรุกทำลายป่า

 

 

ในหลวง-พระราชินีเสด็จฯทรงเปิดประชุมโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

 

 

ในหลวง-พระราชินีเสด็จฯทรงเปิดประชุมโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์