ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 

 

 ส.ป.ก.ใช้เงินกองทุนฯ หนุนโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมอนุมัติสำรวจวางผังแม่บทแก้ปัญหาที่ดินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค

                          นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการส.ป.ก.

 ส.ป.ก.ใช้เงินกองทุนฯ หนุนโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมอนุมัติสำรวจวางผังแม่บทแก้ปัญหาที่ดินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค

ในการประชุม อกก.คง. ครั้งที่ 3/2564 มีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ งานถนน (1) การเห็นชอบอนุมัติเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนสายหลัก ผิวจราจรหินคลุก ระยะทาง 6.460 กิโลเมตร ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่ง คสช.ที่ 36/2559 แปลงที่ดิน NO 786, 787, 788, 789 และ 790 จ.เชียงใหม่

(2) อนุมัติก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก ในแปลงที่ดิน No 83 อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จำนวน 12 สาย ระยะทาง 4.716 กิโลเมตร งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยอนุมัติโครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ จำนวน 14 แห่ง ในแปลงที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ แปลง No 601 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ และ แปลงที่ดิน บริษัทเขาพนม   แพลนเตชั่น จำกัด จังหวัดกระบี่ เป็นจำนวนเงิน 15,615,900 บาท รวมไปถึงโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับแก้ปัญหาภัยแล้งแบบเร่งด่วนและเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน   นอกจากนั้นยังอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่องานสำรวจผังแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ใน 12 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น, นครพนม, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, มุกดาหาร, ร้อยเอ็ด, ลพบุรี, สระแก้ว, สุรินทร์, หนองคาย และอุดรธานี

 ส.ป.ก.ใช้เงินกองทุนฯ หนุนโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมอนุมัติสำรวจวางผังแม่บทแก้ปัญหาที่ดินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค
ดร.วิณะโรจน์ เผยว่า “เพื่อบรรเทาภัยแล้งและเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขต ส.ป.ก. จึงมีมติอนุมัติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน เช่น โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ การทำฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว มีการสร้างและปรับปรุงถนนทั้งสายหลักและสายซอยในแปลงเกษตรกรรม เพื่อการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกในการใช้ชีวิตของเกษตรกร นอกจากนั้นยังอนุมัติการสำรวจผังแม่บทเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในโครงการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค อย่างเช่นการสำรวจเพื่อออกแบบงานปรับพื้นที่ ออกแบบแหล่งน้ำ ออกแบบถนน เป็นต้น โดยที่ผ่านมาเราดำเนินการจัดสรรที่ดิน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรผ่านโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ”

 ส.ป.ก.ใช้เงินกองทุนฯ หนุนโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมอนุมัติสำรวจวางผังแม่บทแก้ปัญหาที่ดินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค