คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงแต่งตั้ง นางสาวพรรณประภา ยงค์ตระกูล เป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. แถลงข่าวประจำวัน

๒. แถลงข่าวการประชุมกระทรวงสาธารณสุข

๓. แถลงข่าววาระอื่นๆ และปฏิบัติงานด้านการสื่อสารตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย

๔. จัดทำแผนงาน โครงการ การสื่อสาร จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานของสาธารณสุข และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทวงสาธารณสุขป็นหน่วยงานสนับสนุนและปฏิบัติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๓o กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ขาญวีรกูล

อนุทิน ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง "หมอบุ๋ม" เป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุข