กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืม จากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ทั้ง ลด พัก ผ่อนผัน งด/ชะลอ

 

 

 

               1. ลด

               1.1 ลดเบี้ยปรับจาก 7.5% เหลือ 0.5% สำหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2563

               1.2 ลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือ 10 บาท/คน/เดือน สำหรับผู้กู้ยืมในกลุ่มหน่วยงานเอกชน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563

               1.3 ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชีในครั้งเดียว *ผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดี ให้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ที่ www.studentloan.or.th/promotion และ 75% เฉพาะผู้กู้ยืมกลุ่มก่อนฟ้องคดีที่มาชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) ขยายระยะเวลาเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นให้สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

 

 

 

               2. พักชำระหนี้ 2 ปี สำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี)

               2.1 กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายปี พักชำระหนี้งวดปี 2563 ผู้กู้ยืมจะกลับมาชำระหนี้งวดปี 2563 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และงวดที่เหลือในปีถัดไป

               2.2 กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน พักชำระหนี้ 24 เดือน นับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติ

 

               3. ผ่อนผันการชำระหนี้ สำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้

               3.1 กรณีผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เกิน 8,008 บาท/เดือน (หากไม่สามารถชำระหนี้ในวันที่ 5 กรกฎาคม สามารถขอผ่อนผันการชำระหนี้ได้ตามประกาศที่กองทุนกำหนด) ผ่อนผันได้คราวละ 1 ปี ไม่เกิน 2 คราว

               3.2 กรณีผู้มีรายได้ถดถอย ผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ได้ 1.5 - 2.5 เท่าของระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเดิม โดยขึ้นอยู่กับมูลหนี้คงเหลือ ผู้กู้ยืมจะต้องทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงินกับกองทุน เพื่อนำยอดหนี้คงเหลือมาคำนวณใหม่และเฉลี่ยให้ชำระในแต่ละเดือนเท่าๆ กันภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน

 

 

 

               4. งด/ชะลอ

               4.1 งดการขายทอดตลาด สำหรับผู้กู้ยืมที่ถูกบังคับคดีทุกกรณี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงสิ้นปี 2563

               4.2 ชะลอการบังคับคดี ทุกคดี ยกเว้นกรณีใกล้ขาดอายุความ

 

 

 

มาแล้วมาตรการ กยศ. ช่วยเหลือผู้กู้ยืมในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19