นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.เปิดรับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 14/1 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 เช่น

 

กสร. เปิดรับสมัครผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง

นายอภิญญา สุจริตตานันท์

 


   

   

 

          มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี มีภูมิลำเนาหรือสถานที่ทำงานอยู่ในเขตศาลแรงงานไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นต้น องค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง ได้แก่ สมาคมนายจ้าง รัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงาน และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานครสามารถเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2563
 

กสร. เปิดรับสมัครผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง

 

        กรณีคณะกรรมการไตรภาคีสังกัดกระทรวงแรงงาน เช่น คณะกรรมการค่าจ้าง คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือสภาองค์การนายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง ทุกสภาฯ เป็นผู้เสนอชื่อสามารถเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563

 

        นายอภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในกระบวนการไกล่เกลี่ย การระงับข้อพิพาท และการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน กสร.จึงขอให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างร่วมสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้พิพากษาสมทบเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขในวงการแรงงานที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2246 8993, 0 2246 8393