กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน!!! ร่วมกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนแปลง หมายเลขสายรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง เพื่อปฏิรูปรถโดยสารประจำทางของไทย เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการวางแผนการเดินทางที่สะดวก และปลอดภัยในทุกมิติ 

 

 

               นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ภายใต้แผนการปฏิรูปรถโดยสารประจำทางใน กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 269 เส้นทาง กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ที่เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 เรื่องนโยบายการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

 

               ซึ่งนอกจากมีการปฏิรูปในด้านการกำกับดูแล ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางใน 1 เส้นทาง ให้มีผู้ประกอบการได้เพียงรายเดียวและต้องดำเนินการตามประกาศนายทะเบียนกลางทุกด้านแล้ว จะมีการปฏิรูปในด้านโครงสร้างการประกอบการการให้ใบอนุญาต การปรับปรุงสภาพรถ กลไกลสนับสนุนผู้ให้บริการและปฏิรูปเส้นทางที่ให้บริการรวมทั้งเปลี่ยนหมายเลขชื่อสายด้วย 

 

               ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดรูปแบบเลขสายรถใหม่ให้ตรงตามความต้องการประชาชน และมีระบบการจัดระเบียบหมายเลขสายรถให้มีความเหมาะสมทุกมิติ ทั้งในด้านความหมายของตัวเลขที่มีรูปแบบและนิยามในการกำหนด อีกทั้งตัวอักษรด้านหน้า หรือด้านหลัง ที่บ่งบอกถึงลักษณะพิเศษเฉพาะของการให้บริการ เช่น รถขึ้นทางด่วน รถที่วิ่งพิเศษรถให้บริการในเวลากลางคืน หรือรถที่เดินทางไปสนามบิน ฯลฯ

 

               กรมการขนส่งทางบก จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงหมายเลขรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง โดยการออกเสียงลงคะแนนโหวตผ่านเฟซบุคแฟนเพจ Mayday ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้มีความสอดคล้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

 

               โดยภายหลังจากได้ข้อสรุปรูปแบบการกำหนดหมายเลขสายรถแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะนำเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง พิจารณาและนำชื่อเลขสายรถ ชื่อเส้นทางใช้ ในระบบการให้บริการรถโดยสารประจำทางในเขต กทม.และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง 269 เส้นทางต่อไป

 

 

               รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการและส่งเสริม ความปลอดภัยในทุกมิติ การปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 269 เส้นทาง

 

               กรมการขนส่งทางบก คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องทุกด้าน อาทิ มาตรฐานตัวรถที่มีเทคโนโลยีทันสมัยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย ด้วยการติดตั้งกล้อง CCTV ติดตั้งระบบ GPS เพื่อการติดตามรถและพฤติกรรมการขับขี่ตลอด 24 ชั่วโมง มีการนำระบบตั๋วร่วม E-Ticket มาใช้ในการจัดเก็บอัตราค่าโดยสาร รองรับบัตรสวัสดิการของรัฐ

 

               โครงสร้างตัวรถมีการออกแบบตัวรถในลักษณะรองรับสังคมผู้สูงวัย Universal Design รองรับการเป็น Intelligent System สามารถตรวจสอบการเดินรถผ่านApplication บนสมาร์ทโฟน และต่อยอดการพัฒนาป้ายรถเมล์อัจฉริยะ ลดทับซ้อนเส้นทาง และช่วยลดระยะเวลาเดินทาง ครอบคลุมทั่วถึงกับการพัฒนาเมืองเชื่อมต่อกับทุกโหมดการเดินทาง ทั้งทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรในอนาคต