20 พฤศจิกายน 2562 เวียดนามดูงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย สนใจระบบเบิกจ่ายค่าบริการด้วย DRGs ที่ สปสช.ใช้เป็นเครื่องมือบริหาร พร้อมระบบคุ้มครองสิทธิ บริการประชาชน เล็งปรับใช้ในประเทศ 

 

ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ต้อนรับคณะผู้บริหารจากหน่วยงานการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดูงานการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทย

 

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทยก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 และได้รับการยกย่องจากนานาชาติว่าต้นแบบประเทศที่ไม่ร่ำรวยแต่สามารถมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชนได้ และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานโดยไม่ต้องยากจนจากการต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล ทำให้ไทยเป็นแหล่งเรียนรู้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่สำคัญในระดับโลก

 

หลายปีที่ผ่านมามีหลายประเทศมาดูงานเพื่อนำไปรับใช้กับบริบทของประเทศตนเอง และในระดับภูมิภาคอาเซียนไทยได้ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกและญี่ปุ่น เพื่อการถ่ายทอดประสบการณ์สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แต่ละประเทศในอาเซียน

 

 

เวียดนาม เล็งนำระบบเบิกจ่ายหลักประกันสุขภาพของไทยปรับใช้

 

 

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวต่อว่า สำหรับเวียดนามก่อนหน้านี้ได้มีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาศึกษาดูงานหลายครั้ง และได้เริ่มเดินหน้าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของเวียดนามแล้ว ครั้งนี้เวียดนามสนใจศึกษาเรื่องระบบการบริหารจัดการและการชดเชยการเบิกจ่ายค่าบริการ ซึ่งสปสช.ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติว่าเป็นต้นแบบที่ดี การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อผลักดันให้ทั้งอาเซียนบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อประชาชนด้วยกัน 

 

ด้าน Dr.Vu Thanh Nam หัวหน้าคณะดูงานจากหน่วยงานการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กล่าวว่า การดูงานครั้งนี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสนใจศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการระบบของ สปสช.ในฐานะหน่วยงานรัฐที่เป็นตัวแทนประชาชนในการจัดหาบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างเพียงพอ และยังสนใจระบบการบริหารเบิกจ่ายและชดเชยค่าบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งไทยดำเนินการในรูปแบบ "กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม" หรือ DRGs รวมถึงระบบการบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิที่เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ สปสช.ให้ความสำคัญด้วย

 

 

"การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ผ่านมา เวียดนามได้รับความร่วมมือจากไทยอย่างดี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับประเทศไทย โดยครั้งนี้เป็นการดูงานในส่วนของการจัดกลไกทางการเงิน และวิธีบริหารจัดการกองทุน ซึ่งเวียดนามจะนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ตามบริบทของเวียดนามต่อไป" Dr.Vu Thanh Nam กล่าว

 

 

เวียดนาม เล็งนำระบบเบิกจ่ายหลักประกันสุขภาพของไทยปรับใช้

 

 

ทั้งนี้การดูงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือไทยและญี่ปุ่นด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสุขภาพโลก โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ ไจกา (JICA) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระดับโลกบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายในปี 2573 หรือ UHC2030 โดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นการศึกษาดูงานระบบบริการสาธารณสุขที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร และ รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ จ.สมุทรสาคร