13 พ.ย. 2562 - ภายหลังมีเหตุการณ์เกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยที่มีการใช้อาวุธเกิดขึ้นในบริเวณศาลทั้งในส่วนของผู้ต้องขังและคู่ความในคดีจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย.นี้

 

          ล่าสุดวันนี้ (13 พ.ย.) นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ลงนามใน "ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมเรื่องกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย" ซึ่งระบุว่า เพื่อป้องกันเหตุร้าย คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ผู้มีอรรถคดีในศาลยุติธรรม และเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่มาศาลอันจะทำให้ศาลยุติธรรมสามารถดำเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2550 ข้อ 6 และข้อ 24 "เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม" จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ให้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยให้ถือปฏิบัติตามแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Plan) ตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมเรื่องการใช้แผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Plan) ฉบับลงวันที่ 28 ก.พ. 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

          ซึ่งนอกจากนี้ออกประกาศดังกล่าวแล้ว ในวันเดียวกัน เลขาธิการสำนักงานศาลุติธรรม ยังได้ลงนามในหนังสือเวียน ถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมแนบประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมเรื่องกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วย   

 

         ซึ่งหนังสือเวียนนั้น ได้ระบุว่า ตามที่ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ศาลจังหวัดพัทยา ศาลจังหวัดจันทบุรี และในศาลต่างๆ ทั่วประเทศบ่อยครั้ง ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงกำหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆเพื่อป้องกันและขจัดเหตุร้ายในเบื้องต้น

 

          จึงขอให้แต่ละศาลถือปฏิบัติตามในการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมเพื่อความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยให้แก่บุคลากรรวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการ

 

          ทั้งนี้ให้ ผอ.สำนักอำนวยการประจำศาล หรือ ผอ.สำนักงานประจำศาล เน้นย้ำโดยกำชับให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมเรื่องกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยเคร่งครัดต่อไป