ข่าวดีสำหรับผู้ถือบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งล่าสุดได้มีออกวันที่เงินเข้าของเดือนพฤศจิกายนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เช็ควันให้ถูกต้องว่าเข้าวันไหน โดยจะเริ่มแจกวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 มีดังนี้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บัตรคนจน

ได้เท่าไหร่ : วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200 – 300 บาท/เดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน หมายเหตุ : ผู้มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาท/ปี ได้ 300 บาท ผู้มีรายได้เกิน 30,000 บาท/ปีขึ้นไป ได้ 200 บาท

เริ่มแจกวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ค่าเดินทาง รถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น รถเมล์,รถไฟฟ้า 500 บาท รถ บขส.500 บาท และรถไฟ 500 บาทต่อคน/ต่อเดือน

หมายเหตุ : ถ้าเกิน 500 บาท ต้องออกเงินเพิ่มเติมเอง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บัตรคนจน

เริ่มแจกวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ค่าน้ำ 100 บาท/ครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่รัฐกำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 ระยะเวลา 11 เดือน)

ค่าไฟ 230 บาท/ครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 ระยะเวลา 11 เดือน)

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ ยังสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพิ่มเติมได้

ผู้ใช้ไฟฟ้า/น้ำประปาที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร,สมุทรปราการ,นนทบุรี ลงทะเบียนรับสิทธิ์กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) www.mea.or.th การประปานครหลวง (กปน.) www.mwa.co.th

ต่างจังหวัด ลงทะเบียนรับสิทธิ์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) www.pea.co.th สำนักงานกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) www.pwa.co.th หรือที่สำนักงานการไฟฟ้า/สำนักงานประปา ทุกแห่ง

รับเงินส่วนลดวันใดก็ได้

ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท/เดือน คนที่ได้ ได้แก่ ร้านค้า,หาบเร่,แผงลอยอาหาร ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 88,189 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2562)

หมายเหตุ : จ่ายเต็มราคาก่อน เดี๋ยวกรมบัญชีกลางโอนเงินคืนให้ตามหลัง ได้เบิ้ลเงินคืนสูงสุด 500 บาท + ใจดีออมเงินให้

ได้เท่าไร : ได้เงินคืนสูงสุด 500 บาท

ใครได้ : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2563)

โดยการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

(1.) จำนวน 5% คืนเงินให้ผู้ถือบัตร โดยการโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) เงินส่วนนี้ สามารถนำบัตรสวัสดิการไปกดเป็นเงินสดได้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้า และร้านค้าอื่นๆ ที่ร่วมโครงการได้

(2.) จำนวน 2% จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 1% เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มอีกส่วนคือ 1% เก็บเข้าบัญชีกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) ของผู้ถือบัตร หรือหากไม่มีบัญชีกับ กอช. อาจจะเปิดบัญชีเพื่อสะสมไว้ให้

หมายเหตุ : เมื่อรวมกันทั้งสองส่วนแล้วต้องไม่เกิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน และจะโอนให้ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 

สรุปให้เห็นภาพง่ายๆ คือ

ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท ได้คืน VAT5% เงินจะเข้าบัตรคนจนในเดือนถัดไป 5 บาท

ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 500 บาท ได้คืนVAT 5% เข้าบัตรคนจนในเดือนถัดไป 25 บาท

ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท ได้คืน VAT5% เข้าบัตรคนจนในเดือนถัดไป 50 บาท

ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 10,000 บาท ได้คืนVAT 5% เข้าบัตรคนจนในเดือนถัดไป 500 บาท

หมายเหตุ : หากคุณซื้อสินค้าที่ไม่ได้เสีย VAT เช่น ผักสด เนื้อสด กับข้าว และอื่นๆ คุณจะไม่ได้รับเงินคืนจากนโยบายนี้

เช็ควันเงินเข้า บัตรคนจน เดือนพฤศจิกายน มีเงินคืน 500 บาท