เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

 

 

 

              สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงดำรงตำแหน่ง นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตามมาตรา 19 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2562

              ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

              ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

              พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

 

โปรดเกล้าฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง