กพร. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) คนครัวบนเรือ ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว นำรายได้ส่งกลับประเทศ

 

               นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) ให้แก่คนครัวบนเรือ เพื่อให้ปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานในกิจการทางทะเล ค.ศ.2006 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

 

ก.แรงงาน รับด่วน เทรนคนครัวบนเรือ ปี 2563

 

               ที่กำหนดให้คนครัวบนเรือ ต้องผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองอย่างเช่น กพร. และสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงานด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว นำรายได้ส่งกลับประเทศ

 

ก.แรงงาน รับด่วน เทรนคนครัวบนเรือ ปี 2563

 

               นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า ปีงบประมาณ 2563 ได้มอบหมายให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีความพร้อมทั้งสถานที่และวิทยากร ดำเนินการฝึกอบรม สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ มีระยะเวลาการฝึก 42 ชั่วโมง

 

ก.แรงงาน รับด่วน เทรนคนครัวบนเรือ ปี 2563

 

               ปัจจุบันที่ดำเนินการฝึกอบรมแล้วคือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครอบรม จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 20 คน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ  

 

ก.แรงงาน รับด่วน เทรนคนครัวบนเรือ ปี 2563

 

               นอกจากนี้ยังมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก (สพร.9พิษณุโลก) และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี (สพร.3 ชลบุรี) กำลังดำเนินการฝึกเช่นกัน สำหรับจังหวัดอื่นๆ ที่มีแผนเปิดฝึก ได้แก่ สพร.6 ขอนแก่น สนพ.ตรัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง, สพร.11 สุราษฎร์ธานี และสพร.7 อุบลราชธานี

 

ก.แรงงาน รับด่วน เทรนคนครัวบนเรือ ปี 2563

 

ก.แรงงาน รับด่วน เทรนคนครัวบนเรือ ปี 2563

 

               คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีประสบการณ์การทำงานบนเรือเดินทะเลของรัฐและเอกชน สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือมีสำเนาหนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN BOOK) หรือใบรับรองประสบการณ์การทำงาน หรือใบรับรองการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

 

ก.แรงงาน รับด่วน เทรนคนครัวบนเรือ ปี 2563

 

               การอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นความปลอดภัยและสุขภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงสุขลักษณะส่วนบุคคลและอาหาร ทักษะการประกอบอาหาร โภชนาการและสุขภาพ การจัดการและการควบคุมดูแลครัว การจัดการของเสียในครัว การวัดและประเมินผล เป็นต้น

 

ก.แรงงาน รับด่วน เทรนคนครัวบนเรือ ปี 2563

 

               ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2245-4317 หรือสายด่วน กระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง