นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะและยกระดับฝีมือให้เป็นแรงงานคุณภาพ ( Super Worker ) ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน สอดคล้องกับแนวคิด Workforce transformation  ของ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งเตรียมความพร้อมกำลังแรงงาน รับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ปรับปรุงและพัฒนาด้านแรงงานให้สอดคล้องกับบริบทความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม  

 

 

 

 


          อธิบดี กพร. กล่าวต่อว่า ปีงบประมาณ 2563 ได้มอบหมายให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ บูรณาการความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐกับภาคเอกชน  เปิดหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมกำลังแรงงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เลือกประกอบอาชีพและศึกษาต่อ ตามความรู้ความสามารถ อาทิ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ได้เปิดหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 95/2563 ใน 9 สาขา 5 กลุ่มสาขาอาชีพ เช่น กลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็นสาขาพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 280 ชั่วโมง (2 เดือน)  และสาขาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก หลักสูตร 560 ชั่วโมง (4 เดือน)  ทั้ง 2 สาขา ฝึกในสถานประกอบการ 140 ชั่วโมง (1 เดือน)  

 

 

 

 

 


          นอกจากนี้  ยังมีกลุ่มอาชีพช่างเครื่องกล แบ่งเป็นสาขาช่างซ่อมรถยนต์  สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์   สาขาช่างซ่อมสีรถยนต์ หลักสูตร 560 ชั่วโมง ทั้ง 3 สาขา และฝึกในสถานประกอบกิจการอีก 280 ชั่วโมง (2 เดือน) ผู้รับการฝึกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมมีชุดเครื่องแบบการฝึกและมีที่พักให้ฟรี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจติดต่อสอบถาม และตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5435-6681 ถึง 4 ต่อ 503 หรือ www.dsd.go.th/Lampang 
  

 

 

 

 

 

          อธิบดี กพร. กล่าวว่า หน่วยงานของ กพร.ที่มีประกาศรับสมัครในช่วงนี้อีก 1 แห่ง คือ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกในหลักสูตรช่างยนต์ ฝึกอบรม 560 ชั่วโมง (4 เดือน) ฝึกงานในสถานประกอบการ 2 เดือน ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน หลักสูตร 560 ชั่วโมง (4 เดือน) ฝึกงานในสถานประกอบกิจการ 1 เดือน และช่างเย็บจักรอุตสาหกรรมหลักสูตร 280 ชั่วโมง (2 เดือน) ฝึกงานในสถานประกอบการ 2 เดือน ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมต้องจบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไปอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ผู้เข้าฝึกจะมีที่พักและชุดฝึกฟรี สนใจติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ หรือติดต่อสอบถามโทร 044-816-023 โทรสาร 044-822-070 หรือ http://www.dsd.go.th/ Chaiyaphum หรือเฟสบุ๊ค สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ https://th-th.facebook.com/csdcgoth หรือสายด่วน 1506 กด 4    

 

 

 

 


          “ขอให้แรงงานที่อยู่ในสถานประกอบกิจการ แรงงานนอกระบบ ผู้ว่างงาน แรงงานทั่วไป ตลอดถึงนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานมั่นใจได้ว่า กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมุ่งมั่นพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ครอบคลุม ทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ ตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง” อธิบดี กพร.กล่าวทิ้งท้าย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง