ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ พบปะนายจ้าง ตรวจเยี่ยมและมอบอุปกรณ์กีฬาแก่แรงงานไทยที่ไปทำงานในไร่องุ่นทางภาคกลางของอิสราเอล เผย แรงงานไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี พอใจกับสภาพการทำงาน รายได้งาม ส่งเงินกลับบ้านอย่างน้อยเดือนละ 30,000 บาท เน้นย้ำ ให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร ไม่ยุ่งเกี่ยวอบายมุขและยาเสพติด 

 

 

               วันที่ 15 มิถุนายน 2562 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 
พร้อมด้วย นายสุวรรณ์ ดวงตา ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน นายชาคริตย์ เดชา ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เดินทางไปพบปะนายจ้าง 3 ราย และตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ทำงานในพื้นที่ภาคกลางของอิสราเอล ที่ Moshav Lackish ซึ่งเป็นไร่ปลูกองุ่น มีแรงงานไทย จำนวน 35 คน

 

 

               จากการพูดคุย พบว่า แรงงานไทยพอใจกับสภาพการทำงานและสภาพการจ้าง ส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถส่งรายได้กลับให้ครอบครัว อย่างน้อย 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป จากการตรวจเยี่ยมแรงงานไทยมีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม

 

 

               ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจราชการฯ ได้เน้นย้ำให้ลูกจ้างรู้จักสิทธิและหน้าที่ และระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปลี่ยนนายจ้างขอให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฏหมาย อยู่ในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด ไม่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด ไม่เล่นการพนัน ไม่ทะเลาะวิวาท เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทย การใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีในการฉีดพ่นยาทางการเกษตร และเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อนำมาปรับใช้และต่อยอดในการประกอบอาชีพเมื่อกลับมายังประเทศไทย

 

 

               นอกจากนี้ คณะผู้ตรวจราชการฯ ได้เยี่ยมแรงงานไทย และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยที่พึ่งผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ เนื่องจากเกิดภาวะผิดปกติการเต้นของหัวใจ และขอให้แรงงานไทยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาสุขภาพ โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้มอบอุปกรณ์กีฬาแก่แรงงานไทยอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้กำชับแก่แรงงานไทยกรณีที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือด้านแรงงาน ขอให้ปรึกษาฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ต่อไป