เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่ทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2562

 

 

 

              โดยที่ปัจจุบันมีเจ้าของรถจำนวนมากทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงรถที่จดทะเบียนไว้ ซึ่งหากไม่มีการควบคุมกำกับดูแลให้รถนั้นมีมาตรฐานความปลอดภัย ถูกต้องและเหมาะสมกับหลักวิศวกรรมยานยนต์ อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยทั้งต่อเจ้าของรถและผู้ใช้ถนนร่วมกัน อีกทั้งยังอาจเกิดเป็นช่องทางให้เกิดการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การสวมทะเบียนหรือฟอกรถได้ สมควรวางหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงรถ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนเพื่อให้นายทะเบียนมีกรอบการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525 มาตรา 12 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 อธิบดีกรมการขนส่งทางบกวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

              ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่ทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2562”

              ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

              ข้อ 3 ให้ยกเลิก

 

 

 

              (1) หนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค 0301/ว 42 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2537 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่ทำการแก้ไขดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

              (2) หนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค 0318/2381 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2544 เรื่อง แนวทางการตรวจสภาพรถและการดำเนินการทางทะเบียนกรณีรถที่ทำการซ่อมแซมโดยการตัดต่อเปลี่ยนตัวถังหรือโครงคัสซีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

              (3) หนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค 0407.4/ว 174 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2550 เรื่อง ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าของรถปิคอัพที่ติดตั้งโครงหลังคา หรือเสริมรั้วกระบะข้างหรือติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

              (4) หนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค 0407.4/ว 39 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง ห้ามรถจักรยานยนต์เปลี่ยนโครงรถ (Frame) ให้แตกต่างไปจากชนิด แบบที่ผู้ผลิตกำหนด

              (5) หนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค 0415/ว 167 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่เกิดอุบัติเหตุ

 

 

 

อ่านระเบียบกรมขนส่งฉบับเต็ม

 

 

 

 

 

 

บังคับใช้แล้วระเบียบขนส่งคุมแต่งรถ

 

 

 

บังคับใช้แล้วระเบียบขนส่งคุมแต่งรถ

 

 

 

บังคับใช้แล้วระเบียบขนส่งคุมแต่งรถ

 

 

 

บังคับใช้แล้วระเบียบขนส่งคุมแต่งรถ

 

 

 

บังคับใช้แล้วระเบียบขนส่งคุมแต่งรถ

 

 

 

บังคับใช้แล้วระเบียบขนส่งคุมแต่งรถ

 

 

 

บังคับใช้แล้วระเบียบขนส่งคุมแต่งรถ

 

 

 

บังคับใช้แล้วระเบียบขนส่งคุมแต่งรถ

 

 

 

บังคับใช้แล้วระเบียบขนส่งคุมแต่งรถ

 

 

 

บังคับใช้แล้วระเบียบขนส่งคุมแต่งรถ

 

 

 

บังคับใช้แล้วระเบียบขนส่งคุมแต่งรถ

 

 

 

บังคับใช้แล้วระเบียบขนส่งคุมแต่งรถ

 

 

 

บังคับใช้แล้วระเบียบขนส่งคุมแต่งรถ

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง