royal coronation
29 มกราคม 2563
ข่าวทั่วไป

โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า

16 สิงหาคม 2562 - 13:44 น.
เว็บไซต์ราชกิจจาฯ,ราชกิจจานุเบกษา
Shares :
เปิดอ่าน 5,985 ครั้ง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์


          เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์

           เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ ดังนี้

 

๑. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๒. นายเกษม วัฒนชัย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๓. นายพลากร สุวรรณรัฐ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๔. นายอรรถนิติ ดิษฐอํานาจ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษและเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๕. นายศุภชัย ภู่งาม เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
๖. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๗. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๘. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๙. นายจรัลธาดา กรรณสูต เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๑๐. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
๑๑. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๑๒. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ ๑๓. นายอําพน กิตติอําพน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

๑๔. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ ๑๕. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖2 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ