17 กันยายน 2562 นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผู้อำนวยการ ป.ป.ท.เขต 3  

 

 

 

พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนวัดบ้านรุน และโรงเรียนวัดบ้านสวายสอ ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กรณี ผู้บริหารโรงเรียนและครูฝ่ายการเงินมีพฤติกรรมไม่โปร่งใสในการบริหารงาน

 

สำหรับการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดบ้านรุน โดยในชั้นการตรวจสอบข้อเท็จจริง ป.ป.ท.ประสานข้อมูลกับปลัด อบต.บัวทอง และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งตรวจดูการจัดหาอาหารกลางวัน ในเบื้องต้นโรงเรียนวัดบ้านรุน มีนักเรียนทั้งสิ้น 52 คน ได้รับเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันรายหัวๆ ละ 20 บาท เป็นงบอุดหนุนทั่วไป จากอบต.บัวทอง ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

 

พบว่า มีการจัดทำอาหารให้กับนักเรียนอย่างพอเพียงโดยโรงเรียนได้จัดทำอาหาร 2 อย่าง และขนมหวาน 1 อย่าง ให้กับนักเรียนทุกคน แต่มีข้อสังเกต ในส่วนของข้าวสวยที่ใช้รับประทานนั้น โรงเรียนจะให้เด็กนักเรียนแต่ละคนนำมาจากบ้าน ส่วนอาหารทางโรงเรียนจะเป็นผู้ดำเนินจัดหาให้ตามงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน

 

ต่อจากนั้น คณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจโรงเรียนวัดบ้านสวายสอ ซึ่งมีนักเรียนรวม 238 คน แบ่งเป็นชั้นประถมศึกษา ที่จะต้องได้รับการอุดหนุนจาก อบต.บัวทอง จำนวน 157 คน และนักเรียนมัธยมศึกษา ที่ไม่ได้รับการอุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันรายหัว จำนวน 81 คน แต่ทางโรงเรียนดังกล่าวสามารถบริหารจัดการเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน โดยทางโรงเรียนให้เด็กนำข้าวสวยมาเองและทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดหาอาหารกลางวันให้เช่นเดียวกับโรงเรียนวัดบ้านรุน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการดำเนินการโปร่งใสหรือไม่จะต้องดูพยานเอกสาร และพยานแวดล้อมอื่นประกอบการพิจารณาต่อไป