ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในป่าตะวันตก โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา พร้อมตั้งคณะกรรมการ 40 คน

วันนี้ (29 ส.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า เนื่องจากพื้นที่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทย

 

โดยขึ้นทะเบียนขององค์การยูเนสโกร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เมื่อปี พ.ศ.2534 มีประชากรอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก และมีปัญหานานัปการ ทั้งด้านคมนาคม สาธารณสุข สาธารณูปโภค การศึกษา เศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน

 

 

ทั้งนี้ ชุมชนชายแดนนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ จึงสมควรมีการบูรณาการการพัฒนาชุมชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชน เพื่อให้ได้รับการพัฒนา และอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาประเทศและสังคม โดยพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากโดยตรง อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง

 

อย่างไรก็ตาม ชุมชนที่จะเข้าไปพัฒนานั้น ต้องมีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนา โดยการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก และอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี จะเป็นต้นแบบที่ดีในการให้ภาครัฐนำไปเป็นแบบในการปฏิบัติช่วยเหลือชุมชนแห่ง อื่นๆ ในโอกาสต่อไป

 

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรีไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จ.กาญจนบุรี ดังนี้

 

องค์ประธานที่ปรึกษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


องค์ประธานกรรมการ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา