royal coronation
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ข่าวทั่วไป

ครม.เคาะร่างกฎกระทรวงผลิต-นำเข้ากัญชาฯ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 - 16:51 น.
กัญชา,ครม,ทางการแพทย์
Shares :
เปิดอ่าน 2,777 ครั้ง

ครม.เคาะร่างกฎกท.สธ.การผลิต-นำเข้า กัญชามีเงื่อนไข 7 ข้อ ขออนุญาตได้ ด้านมท.แนะ ให้ทำการประชาสัมพันธ์แก้ปชช.ให้รู้หลักเกณฑ์ ประโยชน์ โทษ ทุกมิติ

 

28 พฤษภาคม 2562  ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ....ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ

 

 

โดยมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ตามที่คณะกรรมการยาเสพติดให้โทษได้เห็นชอบ และผ่านการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว

 

โดยร่างกฎกระทรวงกำหนดให้การขออนุญาตผลิต สามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไข 7 ประเภท ได้แก่ 1.เพื่อการบริหารยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา สำหรับใช้ทางการแพทย์ในประเทศไทย 2.เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ หรือเภสัชกรรม 3.เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดและความร่วมมือระหว่างประเทศ 4. ผลิตเพื่อส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา 5.เพื่อการผลิตซึ่งกระทำโดยการปรุงยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 เฉพาะกัญชา สำหรับคนไข้เฉพาะราย

 

สำหรับคนไข้ของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพแผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 6.เพื่อรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย 7.สำหรับผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศ ที่นำยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา ติดตัวเข้ามาใน หรือ ออกนอกราชอาณาจักร ภายใน 90 วัน

 

พล.ต.อธิสิทธิ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอให้มีกลไกในการกำกับดูแล และติดตามตรวจสอบกรณีที่มีการนำกัญชาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ขณะที่ทางกระทรวงมหาดไทย เห็นควรว่าต้องมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรับรู้แก่พี่น้องประชาชน ให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ ประโยชน์ โทษ ของกัญชาในทุกมิติ ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

 

 

 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ