ข่าว

ลูกค้า DTAC เฮ!! ซิมคลื่น 850 MHz ไม่ดับ

ลูกค้า DTAC เฮ!! ซิมคลื่น 850 MHz ไม่ดับ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คำสั่งคุ้มครองอยู่ยาวแม้ กสทช.ใช้สิทธิอุทธรณ์ต้องปฏิบัติตามจนกว่าเปลี่ยนแปลงเป็นอื่น "ศาล ปค.กลาง" คุ้มครอง DTAC เปิดทางลูกค้าใช้ซิมคลื่น 850 MHz ถึง 15 ธ.ค.นี้


          14 ก.ย.61 -คำสั่งคุ้มครองอยู่ยาวแม้ กสทช.ใช้สิทธิอุทธรณ์ ต้องปฏิบัติตามจนกว่าเปลี่ยนแปลงเป็นอื่น "ศาล ปค.กลาง" คุ้มครอง DTAC เปิดทางลูกค้าใช้ซิมคลื่น 850 MHz ถึง 15 ธ.ค.นี้ ชี้ เจตนารมณ์ประกาศตาม ก.ม.มุ่งบรรเทาลูกค้าที่ยังไม่โอนย้าย ไม่กระทบสิทธิกสทช.-ค่าย DTAC เรื่องสัมปทาน   

          ที่ศาลปกครองกลาง ถ.แจ้งวัฒนะ ศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่ง ทุเลาการบังคับ มติ กสทช. เมื่อวันที่ 18 ก.ค.61 โดยศาลให้ "บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)" หรือ ดีแทค (DTAC) ได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556 จนถึงวันที่ 15 ธ.ค.61 นี้ ซึ่งทำให้ลูกค้าผู้ใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ คลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ (MHz ) นับหมื่นราย ยังสามารถใช้บริการ ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านการสิ้นสุดสัมปทานได้         

 

          โดยกรณีดังกล่าว สืบเนื่องจาก "DTAC" ได้ยื่นฟ้อง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศั น์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นคดีต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่  6 ก.ย.61 ขอให้เพิกถอนมติ ของ กสทช. ในการประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 18 ก.ค.61 และคำสั่งของ กสทช. ลงวันที่ 31 ก.ค.61 เฉพาะในส่วนที่กำหนดเงื่อนไขไม่ให้ผู้ไม่เข้าประมูลคลื่นความถี่ไม่ได้รับสิทธิ เข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ตามประกาศเรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556 

ลูกค้า DTAC เฮ!! ซิมคลื่น 850 MHz ไม่ดับ

          ขณะเดียวกัน "DTAC"  ยังได้มีคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติดังกล่าวด้วย ซึ่งศาลได้ไต่สวนคู่ความไปเมื่อ 11 ก.ย.ที่ผ่านมา และเมื่อศาลได้ไต่สวนทั้ง 2 ฝ่ายจนเป็นที่ยุติเกี่ยวกับการพิจารณาคำขอทุเลามติ กสทช.แล้ว

          ศาลปกครองกลาง วินิจฉัยว่า ประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการชั่วคราวฯ มีความมุ่งหมายประการสำคัญที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการที่ยังไม่อาจโอนย้าย ไปยังผู้ให้บริการรายอื่นสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องเมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุด 

          ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประมูลคลื่นความถี่ใหม่ โดยให้ผู้รับสัมปทานเดิมมีหน้าที่ให้บริการต่อไปได้เป็นการชั่วคราว ดังนั้น "กสทช." จึงไม่อาจอ้างกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่มาใช้เป็นเหตุผล ที่จะไม่ให้ "DTAC" เข้าสู่มาตรการคุ้มครองตามประกาศดังกล่าว มติของ กสทช. จึงน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย

          และแม้ว่าผู้ใช้บริการที่ยังไม่สามารถโอนย้ายเลขหมายได้ จะมีจำนวนมากน้อยเพียงใดแต่ก็ต้องฟังว่า ผู้ใช้บริการดังกล่าวอาจเป็นผู้เจ็บป่วย , พิการ , สูงอายุที่ต้องติดต่อสื่อสารกรณีเร่งด่วน หรืออยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งคลื่น 850 
เมกะเฮิรตซ์ (MHz) สามารถใช้ได้ในพื้นที่ชนบทห่างไกล ซึ่งหาก "DTAC" ไม่สามารถให้บริการได้ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาได้ในภายหลัง 

          นอกจากนี้ การที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติของ "กสทช." ก็จะมีผลให้ "DTAC" สามารถให้บริการในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านการสิ้นสุดสัมปทานเป็นการชั่วคราวเท่านั้น ไม่ได้มีผลเป็นการห้ามไม่ให้ "กสทช." ประมูลคลื่นความถี่ใหม่ และ "DTAC" มีหน้าที่ชำระค่าใช้คลื่นความถี่ในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้นการจะสั่งทุเลาการบังคับตามมติ กสทช. จึงไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารงานของรัฐหรือบริการสาธารณะ จึงเข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลมีอำนาจสั่งทุเลาการบังคับได้ 

และเห็นว่าผู้ใช้บริการที่ยังไม่สามารถโอนย้ายได้มีประมาณ 90,000 ราย ดังนั้นจึงควรกำหนดระยะเวลาทุเลาการบังคับตามมติของ กสทช. ไว้จนถึงวันที่ 15 ธ.ค.61 นี้ 

          "ศาลปกครองกลาง" จึงมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติของ กสทช. ในการประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 18 ก.ค.61 ที่กำหนดเงื่อนไขว่าหาก DTAC ไม่เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz 
ก็จะไม่ได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ตามประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556 

          โดยศาลให้ "DTAC" ได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศดังกล่าว ซึ่งให้ทุเลาการบังคับตามมติ กสทช. จนถึงวันที่ 15 ธ.ค.61 นี้ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

          ลูกค้า DTAC เฮ!! ซิมคลื่น 850 MHz ไม่ดับ

          ทั้งนี้ "นายประวิตร บุญเทียม" ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครองกลาง ได้กล่าวถึงขั้นตอนหลังจากศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับมติ กสทช.ว่า เมื่อศาลปกครองกลาง ซึ่งเป็นศาลปกครองชั้นต้น มีคำสั่งทุเลาฯ แล้วตั้งแต่วันนี้ (14 ก.ย.) ก็จะมีผลทันที โดยตามกฎหมาย กสทช.คู่กรณียังมีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งการทุเลาบังคับมติฯ ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่ง 

อย่างไรก็ดี หากจะมีการอุทธรณ์แล้วแต่ระหว่างนั้นยังไม่มีคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่น คำสั่งทุเลาการบังคับมติฯ ดังกล่าวของศาลปกครองชั้นต้นก็ยังมีผลคงอยู่ต่อไป และ กสทช.ยังต้องปฏิบัติตามนั้น 

              ส่วนเนื้อหาคดีหลักที่ DTAC ฟ้องขอเพิกถอนมติ กสทช.นั้น ศาลปกครองชั้นต้นก็จะพิจารณาต่อไปตามขั้นตอน โดยขณะนี้ขั้นตอนน่าจะอยู่ระหว่างการให้ กสทช.ยื่นเอกสารคำให้การ 

 

ลูกค้า DTAC เฮ!! ซิมคลื่น 850 MHz ไม่ดับ

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด