royal coronation
7 ธันวาคม 2562
ข่าวทั่วไป

"บิ๊กเต่า" ส่งเสริมปลูกไม้มีค่า

8 กันยายน 2561 - 15:05 น.
พลอสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์,บิ๊กเต่า,ไม้มีค่า
Shares :
เปิดอ่าน 849 ครั้ง

"บิ๊กเต่า" ส่งเสริมปลูกไม้มีค่า เพิ่มพื้นที่ป่า 26 ล้านไร่ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามแนวทางไทยนิยมฯ


          พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าตามที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้าคสช. มีนโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก ทางกระทรวงจึงส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตัวเอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ที่กำหนดให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ และอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ป่าไม้ ให้ไม้ทุกชนิดในที่ดินกรรมสิทธิ์ ไม่เป็นไม้หวงห้าม การทำไม้ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่อีกต่อไป เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเห็นผลเร็วขึ้น 

          ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอโครงการ ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ องค์การมหาชน และ ธกส. เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการดำเนินการ มีเป้าหมาย ให้เกิดชุมชนไม้มีค่า 20,000 ชุมชน ใน 10 ปี มีผลต่อประชาชน 2.6 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนละ 400 ต้น รวมจำนวน 1,040 ล้านต้น จะได้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 26 ล้านไร่ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 10,400 ล้านบาทต่อปี 

          พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวต่อว่าผลจากโครงการนี้จะทำให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง สร้างความพอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับประชาชน พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศในชุมชนท้องถิ่นให้กลับคืนสู่สภาพที่ใกล้เคียงธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณต้นไม้และพื้นที่ป่าของประเทศอันเป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางไทยนิยมของรัฐบาลที่มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนส่วนใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า ให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในระยะยาว

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง