เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า วันนี้เมื่อเวลา 09.00 น. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต.ได้ประชุมครั้งที่ 17/2564 โดยมีวาระสำคัญ คือ การลงมติให้ความเห็นชอบเลือกข้าราชการตุลาการเพื่อดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนที่ 47 เนื่องจากนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบัน จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในภารกิจของสายการบริหารในวันที่ 30 ก.ย.64 นี้ เมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ตามกฎหมาย 

 

โดยที่ประชุมก.ต.ได้พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งประธานศาลฎีกา ซึ่งพิจารณารายชื่อผู้พิพากษาตามลำดับอาวุโสซึ่งผ่านการคัดกรองคุณสมบัติความเหมาะสมตามบัญชีที่มีการเสนอจากอนุกรรมการตุลาการ ศาลยุติธรรมหรืออนุกรรมการตุลาการ(อ.ก.ต.)

 

ซึ่งที่ประชุม ก.ต.วันนี้ มีมติเห็นชอบให้นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลอุทธรณ์ ผู้ที่มีอาวุโสลำดับที่ 1 ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา คนที่ 47 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 64 เป็นต้นไป

 

โดยนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ว่าที่ประธานศาลฎีกา มีวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของศาลยุติธรรม เป็นระยะเวลา 1 ปี

 

สำหรับประวัติ“นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม” ว่าที่ประธานศาลฎีกา คนที่ 47 เกิดวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2499 ปัจจุบันอายุ 64 ปี

 

- จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

- หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

สำหรับประวัติการทำงานปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต ได้แก่
 

- ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 ตุลาคม  2562

- ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 ตุลาคม 2560

- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 ตุลาคม58
 

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ ได้แก่

 

-  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก วันที่ 5 ธันวาคม 2546

 

-  มหาวชิรมงกุฎ    วันที่ 5 ธันวาคม 2543

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ว่าที่ประธานศาลฎีกาคนใหม่ ถือว่า เป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนที่ 2 ในประวัติศาสตร์ของวงการตุลาการของไทยซึ่งจะดำรงตำแหน่ง 1 ปี ต่อจากนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาคนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายนนี้