เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ว่า ในช่วงเวลาที่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด ประกอบกับมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ มีพิธีการซึ่งรัฐบาลได้นำความกราบบังคมทูลดังต่อไปนี้ 1.งานใดที่เป็นพระราชพิธี ซึ่งมีหมายของสำนักพระราชวัง ยังสามารถจัดได้ ภายใต้มาตรการป้องกันโรค เช่น วันจักรี 6 เมษายน วันสงกรานต์ 15 เมษายน ซึ่งมีพระราชพิธีสงกรานต์ วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา 6 พฤษภาคม วันพืชมงคล 11 พฤษภาคม จะยังมีพระราชพิธีปกติ แต่จำกัดคนเข้าร่วมงานลงให้เหลือน้อย และจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัย และป้องกันโรค ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯตามที่รัฐบาลเสนอ 

 

          นายวิษณุ กล่าวว่า 2.งานใดที่ไม่ใช่พระราชพิธี แต่เป็นเรื่องที่รัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัด และขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จ หรือเกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอพระราชทานงด หรือ เลื่อน ได้แก่ งานสโมสรสันนิบาต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยในเดือนเมษายน ได้พระราชทานบรมราชานุญาตเสด็จพระราชดำเนินพระราชปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รัฐบาลจึงได้ขอพระราชทานงด หรือเลื่อน ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า รัฐบาลจึงแจ้งกระทรวงอุดมศึกษาฯ และมหาวิทยาลัยทราบ จึงหมายรวมไปถึงมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ทรงตอบรับ จะต้องเลื่อน หรืองดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่จะเกิดในเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน จากนั้นจึงค่อยประเมินใหม่