วันที่ 14 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีออกโครงการสลากพิเศษเลขท้าย 2 และ 3 ตัว หรือหวยบนดินในยุครัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร

 

           โดยคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.)เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายทักษิณ ชินวัตร เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502

 

           กรณีถูกกล่าวหา ร่วมกลุ่มรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ และอดีตผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 47 คน ดำเนินโครงการออกสลากพิเศษเลขท้าย 2 และ 3 ตัว (หวยบนดิน) ตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2546 - 16 กันยายน 2549 โดยมิชอบ

 

           ในส่วยท้ายสุดของคดีดังกล่าว พิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ นายทักษิณ ชินวัตรมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ (เดิม)ประกอบมาตรา ๘๓ องค์คณะผู้พิพากษามีมติเสียงข้างมากให้ลงโทษจำคุก ๒ ปี ข้อหาและค าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

 

 อ่านฉบับเต็ม...

 

 

ราชกิจจาฯ เปิดคำพิพากษา ตัดสินจำคุก'ทักษิณ'2 ปีคดีหวยบนดิน

ราชกิจจาฯ เปิดคำพิพากษา ตัดสินจำคุก'ทักษิณ'2 ปีคดีหวยบนดิน

 

ราชกิจจาฯ เปิดคำพิพากษา ตัดสินจำคุก'ทักษิณ'2 ปีคดีหวยบนดิน