เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 62 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารชี้แจงการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการ ระบุว่า

 

 

 

              จะต้องมีการคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ใหม่ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง กกต. จึงขอชี้แจงว่า การเลือกตั้ง ส.ส. นครปฐม เขต 5 เป็นการเลือกตั้งเนื่องจากมีการลาออกจากตำแหน่ง จึงไม่เป็นเหตุให้ต้องคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ใหม่ และไม่มีผลกระทบกับการคำนวณ ส.ส. ที่แต่ละพรรคการเมือง จะพึงมีแต่อย่างใด

              ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา 94 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 131 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ภายหลังวันเลือกตั้ง ส.ส. อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ไว้ดังนี้

              1. กรณีที่ต้องคำนวณหาจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ใหม่ การเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 1 ปี นับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป โดยเกิดจากเหตุที่การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม

              2. กรณีที่ไม่ต้องคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ใหม่

              (1) การเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่างด้วยเหตุอื่น ซึ่งมิใช่เหตุแห่งการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม ภายใน 1 ปี ภายหลังจากวันเลือกตั้งทั่วไป

              (2) การเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่างไม่ว่าด้วยเหตุใด ภายหลังพ้นเวลา 1 ปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป

 

 

 

              3. กรณีจำนวน ส.ส. ที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมี

              มาตรา 94 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ และมาตรา 131 วรรคสาม และวรรคสี่ แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้กำหนดไว้ว่าการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามข้อ 2 มิให้มีผลกระทบกับการคำนวณ ส.ส. ที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมี ตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

              ด้วยข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น การเลือกตั้ง ส.ส. นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ด้วยเหตุที่ ส.ส. ลาออก จึงไม่เป็นเหตุให้มีการคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ใหม่ และไม่มีผลกระทบกับการคำนวณ ส.ส. ที่แต่ละพรรคการเมือง จะพึงมีแต่อย่างใด