เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 62  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีมีการโพสต์ภาพและข้อความผ่านทางสื่อออนไลน์ ว่า บุรุษไปรษณีย์ได้ส่งแผ่นพับแนะนำการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 5 นครปฐม ของ กกต. พร้อมแนบแผ่นพับแนะนำผู้สมัครของพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) พิกัด ซอยวัดเทียนดัด สามพราน นครปฐม ทำแบบนี้ได้หรือ และเป็นการเอาเปรียบผู้สมัครรายอื่นหรือไม่

 

 

 

              โดยระบุว่าจากการชี้แจงของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายจาก กกต. ให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดส่งเอกสารการแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ ดังนี้ 1. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้สั่งการในการส่งเอกสารดังกล่าว โดยห้ามไปฝากไว้กับบุคคลอื่น หรือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นผู้นำจ่ายแทน หรือนำจ่ายล่าช้า โดยไม่มีเหตุอันควรเป็นอันขาด และให้หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายกำชับเจ้าหน้าที่ไม่ให้นำเอกสารอื่นใดมาเย็บรวมกับเอกสารแนะนำตัวผู้รับสมัครรับเลือกตั้งโดยเด็ดขาด

              2. ในทางปฏิบัติที่ทำการไปรษณีย์ที่รับผิดชอบในการนำจ่ายได้มีการซักซ้อมทำความเข้าใจ กับเจ้าหน้าที่ถึงวิธีปฏิบัติการนำจ่ายที่ถูกต้องและกำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบควบคุม รวมทั้งกำหนดแผนการนำจ่ายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและควบคุมการจ่ายต่อไป

              3. ข้อเท็จจริงจากการติดตามตรวจสอบกรณีดังกล่าว จากที่ทำการไปรษณีย์ทั้ง 4 แห่ง ประกอบไปด้วย ที่ทำการไปรษณีย์สามพราน ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มล้ม ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมใหญ่ และที่ทำการไปรษณีย์ไร่ขิง ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบในการนำจ่ายเอกสารแนะนำตัวผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ปรากฏว่า ในการนำจ่ายเจ้าหน้าที่ได้ถือปฏิบัติตามบันทึกสั่งการ วิธีปฏิบัติตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการนำจ่ายพร้อมกัน ตามที่ปรากฏในกระแสข่าว ซึ่งจากภาพที่ปรากฏไม่พบหลักฐานว่ามีการเย็บเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง และแผ่นพับแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคอนาคตใหม่รวมกัน เพื่อนำจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม แต่อย่างใด

 

 

 

              ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. ได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศที่ได้รับมอบหมายในภารกิจดังกล่าวให้วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับภารกิจการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด ตลอดมา

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง