royal coronation
วันที่ 22 ตุลาคม 2562
การเมือง

นายกฯ ตั้ง พัชราภรณ์ นั่งที่ปรึกษางานเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 17 กันยายน 2562 - 16:52 น.
พัชราภรณ์ อินทรียงค์,นายกฯ,ที่ปรึกษาดู งานเฉลิมพระเกียรติ,งานกิจการพิเศษ
Shares :
เปิดอ่าน 79 ครั้ง

นายกฯ ตั้ง "พัชราภรณ์" นั่งที่ปรึกษาดู งานเฉลิมพระเกียรติ และ งานกิจการพิเศษ

 

 

          เมื่อวันที่ 17 ก.ย.ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้ลงนามคำสั่งจากสำนักนายกรัฐมนตรี ที่199/2562 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านงานเฉลิมพระเกียรติและกิจการพิเศษโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แต่งตั้งนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษ

 

          โดยมีหน้าที่และอำนาจคือ 1.ศึกษาวิเคราะห์ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะประสานงานเกี่ยวกับงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่รัฐบาลร้องขอจากสำนักพระราชวังและกิจกรรมจิตอาสาของรัฐบาล

 

          2.ประสานงานและสนับสนุนภารกิจของสำนักพระราชวังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ 3.ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็น 4.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีและนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 5.ให้รายงานความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขปัญหารวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อนายกรัฐมนตรีผ่านนายวิษณุเป็นระยะ

 

          อย่างไรก็ตามให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐสนับสนุนงานของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโดยให้ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษ อยู่ในความควบคุมกำกับดูแลของนายวิษณุและให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราที่ไม่เกินอัตราเงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป

 

          สำหรับนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ จะเกษียณอายุราชการในตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 30 กันยายนนี้

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ