14 มิ.ย. นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ออกมาให้เหตุผลถึงการที่ คสช.ไม่เปิดเผยคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและรายชื่อกรรมการสรรหา ส.ว. เพราะเป็นเรื่องภายในของ คสช. ไม่เกี่ยวกับประชาชน ว่า ตนพอเข้าใจได้ถึงการที่นายวิษณุ ได้พูดเช่นนั้นเพราะนายวิษณุ เป็นกรรมการสรรหาอยู่ด้วย และเป็นผู้รับใช้ คสช. และรัฐบาลอยู่จึงไม่แปลกที่จะหาเหตุผลมาอธิบายเพื่อแก้ต่างให้กับ คสช

 

      นายชูศักดิ์ กล่าวอีกว่า แต่ที่แปลกใจมากๆ คือ อยากถามไปยังนายวิษณุ ว่าคิดได้อย่างไรว่าการสรรหา สว.เป็นเรื่องภายในของ คสช.ที่ไม่เกี่ยวกับประชาชนทั้งที่เรื่องดังกล่าวมีความสำคัญเพราะเป็นการดำเนินการตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติและเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง

       กล่าวคือ 1. เมื่อ ส.ว. มีสถานะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย การสรรหา ส.ว. จึงเป็นการสรรหาตัวแทนของประชาชประชาชนจึงควรได้ทราบถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกระบวนการสรรหา ส.ว.ด้วย

        2. ส.ว. ต้องไปทำหน้าที่สำคัญในฝ่ายนิติบัญญัติในนามของปวงชนชาวไทยการจะได้บุคคลใดมาเป็น ส.ว. ควรเปิดเผยให้ประชาชนทราบถึงกระบวนการได้มาและรายชื่อของผู้ที่ได้รับการสรรหาเพื่อเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นมิใช่ปกปิด ซ่อนเร้น รู้กันเฉพาะ คสช.และคณะกรรมการสรรหาเท่านั้น

       3. ส.ว.รับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมาจากเงินภาษีอากรของประชาชน ไม่ได้รับเงินเดือนจาก คสช. แล้วจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับประชาชนได้อย่างไร

      และ 4.ที่ผ่านมาคำสั่งและประกาศของ คสช. และของหัวหน้า คสช. ทุกฉบับได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาทุกฉบับไม่เว้นแม้แต่คำสั่งในเรื่องเล็กน้อยรวมถึงในเรื่องภายในของ คสช.ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนเลยเช่น ประกาศ คสช.ที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 จะเห็นได้ว่าเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ส.ว.ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงแต่กลับไม่ประกาศให้ประชาชนทราบแม้จะมีการเรียกร้องมาโดยตลอดแล้วก็ตาม

       นายชูศักดิ์ กล่าวอีกว่า เหตุผลที่ นายวิษณุ และ คสช. ต้องตอบประชาชนให้ได้ก็คือมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างไรจึงต้องปกปิดวิธีดำเนินการในการสรรหา ส.ว. ตั้งแต่การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและวิธีการในการสรรหา เพราะเหตุผลที่อธิบายมาว่ากลัวจะมีการวิ่งเต้นนั้นเป็นเหตุผลที่เลื่อนลอยไม่น่าเชื่อถือ เพราะ คสช. กับคณะกรรมการสรรหาก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันใครจะไปวิ่งเต้นกับใครและทำไม คสช.จึงแต่งตั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และคนใน คสช. และใน ครม.เป็นกรรมการสรรหา รวม 9 คน ซึ่งเป็นคนของ คสช. และรัฐบาลทั้งหมด ซึ่งบุคคลเหล่านี้เห็นชัดว่าไม่มีความเป็นกลางทางการเมือง

       ทั้งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดเจนว่า คณะกรรมการสรรหาต้องแต่งตั้งจากผู้ที่มีความเป็นกลางทางการเมืองและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านต่างๆแต่กรรมการสรรหาไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิแต่เป็นคนของ คสช. เอง นอกจากนี้เหตุใดคณะกรรมการสรรหาจึงแต่งตั้งกรรมการสรรหาด้วยกันเองเป็น ส.ว.ถึง 6 คนและทำไมรายชื่อ ส.ว. ที่ได้รับแต่งตั้งส่วนใหญ่เป็นคนในองคาพยพของ คสช. แล้ว ส.ว. เหล่านี้จะทำหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อาณัติมอบหมายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.ซึ่งเป็นผู้คัดเลือกได้อย่างไร

    “ชวลิต” ชี้ “วิษณุ” สรรหา ส.ว. ขัด รธน. ม.59 และ ม.114 เสียเอง

     ด้าน นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าว ว่า นายวิษณุน่าจะกระทำการขัดรัฐธรรมนูญเสียเอง ดังนี้ 1.นายวิษณุ ให้สัมภาษณ์ว่า คำสั่ง คสช.ที่ 1/2562 เป็นของ คสช. ถ้าต้องการได้ตัวคำสั่ง ขอให้ศาลสั่งมานั้น ขอเรียนว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 59 บัญญัติว่า “รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก” เป็นที่ทราบกันดีว่า ส.ว.เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 114 ประชาชนย่อมสามารถเข้าถึงกระบวนการสรรหา ส.ว ซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่ มิใช่ความลับที่ประชาชนจะเข้าถึงไม่ได้

      ดังนั้น รัฐบาล หรือ คสช.ไม่อาจปฏิเสธกรณีมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กกต.ร้องขอคำสั่ง คสช.ดังกล่าว คสช.ต้องจัดส่งให้ ตนมีความเห็นว่า คสช. ไม่อาจอยู่เหนือรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเมื่อ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้แล้ว ไม่มีองค์กรใดอยู่เหนือรัฐธรรมนูญได้ หากจะอ้างว่า คสช.เป็นรัฏฐาธิปัตย์ ความเป็นรัฎฐาธิปัตย์ย่อมหมดสิ้นไปเมื่อรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้แล้ว ดังนั้น กรณีนี้ นายวิษณุควรเปิดเผยคำสั่ง คสช.ที่ 1/2562 ต่อสาธารณะ ส่งให้ กกต. และส่งให้ประธานรัฐสภา ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 59 หากไม่จัดส่งให้ ย่อมขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 59

       นายชวลิต กล่าวอีกว่า 2.กรณีนายวิษณุกล่าวว่า คำสั่ง คสช.ที่ 1/2562 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ส.ว. เป็นเรื่องภายในของ คสช. ไม่เกี่ยวกับประชาชน นั้น คำกล่าวดังกล่าว ขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 114 ชัดเจน กล่าวคือ “มาตรา 114 สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร และสมาชิกวุฒิสภา ย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย…..” การเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย มีอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หลายประการ เช่น การเลือกนายกฯ การกลั่นกรองกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งเป็นการดำเนินการในฐานะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยทั้งสิ้น              นอกจากนี้ ส.ว. ยังได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์อย่างอื่น โดยมีพระราชกฤษฎีการองรับ โดยเงินเดือน เงินเพิ่ม และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ล้วนมาจากภาษีอากรของประชาชน มิใช่เงินส่วนตัวของ คสช. หรือผู้ใดทั้งสิ้น ดังนั้น กรณีที่กล่าวว่า คำสั่ง คสช.ที่ 1/2562 เป็นเรื่องของ คสช. ไม่เกี่ยวกับประชาชน จึงไม่ชอบด้วยเหตุผล และเป็นการดำเนินการที่ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 114

       “จากเหตุผลทั้ง 2 ประการดังกล่าว การที่คำสั่ง คสช.ที่ 1/2562 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ส.ว. ไม่ได้ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา ทั้งๆ ที่ ส.ว.เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมูญ มาตรา 114 รับเงินเดือน เงินเพิ่ม และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามพระราชกฤษฎีกา จึงมีข้อพิจารณาว่า การไม่ประกาศคำสั่ง คสช.ที่ 1/2562 ในราชกิจจานุเบกษา ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ ซึ่งโดยส่วนตัว จากการศึกษาข้อมูลที่ผ่านมา คำสั่ง คสช.ล้วนประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งสิ้น แม้แต่คำสั่งให้นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรค พท. ให้ไปรายงานตัวต่อ คสช. ยังประกาศในราชกิจจานุเบกษา "

     นายชวลิต กล่าวอีกว่า สำหรับการยื่นญัตติด่วนเพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบกระบวนการการสรรหา ส.ว.นั้น อยู่ในขั้นตอนกำลังดำเนินการ ทั้งนี้ เหตุผลในการตรวจสอบ ก็เพื่อให้กระบวนการชอบด้วยรัฐธรรมนูญ สุจริต โปร่งใส ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ ไปๆ มาๆ ผู้รักษากฎหมาย กลับดำเนินการขัดรัฐธรรมนูญเสียเองหรือไม่ ที่น่าเสียใจอย่างยิ่งก็ คือคนระดับครูบาอาจารย์ได้ละเลยต่ออำนาจประชาชน แต่กลับไปปกป้องเผด็จการ เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นในยุคนี้ สมัยนี้ น่าจะเกิดขึ้นเมื่อครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา” นายชวลิตกล่าว