วันที่( 3 มี.ค.63 )  ที่ห้องประชุม อโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562  เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดงาน โดยได้นำผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 3/2563   และประชุมได้เห็นชอบแผนบูรณาการความร่วมมือพหุภาคีเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยข้อ 15 กำหนดให้ควรเลื่อนการรวมตัวของคนหมู่มากจนกว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด-19 

โดยที่ประชุมมีมติให้ขอความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ควรจัดงานหรือกิจกรรมที่มีประชาชนคนหมู่มากรวมตัวกัน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19  มีการแพร่ระบาดกระจายไปในวงกว้างเพิ่มมากดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสู่ประชาชน และเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในบริเวณพื้นที่การจัดงานซึ่งทุก ๆ ปี จะมีผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรเลื่อนการจัดงาน"ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก" ประจำปี 2562 ออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยในที่ประชุมได้เห็นชอบกับการเลื่อนจัดงานครั้งนี้

นายภานุ แย้มศรี  กล่าวว่า ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นเมืองท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  จึงจำเป็นต้องงดการจัดงานที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของไวรัส โควิด-19  และเพื่อป้องกันการท่องเที่ยวของจังหวัดฯ ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และไม่มีการแพร่กระจายของไวรัส โควิด-19 จึงเลื่อนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี 2562 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะมีการควบคุมการแพร่ระบาดได้  ส่วนการออกสลากกาชาด เพื่อหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และได้จำหน่ายสลากกาชาดไปแล้วนั้น ทางเหล่ากาชาดจังหวัดฯจะดำเนินการออกสลากกาชาด แต่เลื่อนวันออกไป  ซึ่งจะประชุมหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปและสถานที่ของการออกสลากกาชาด

 

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ  ศรีสกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา