เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน  หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบเคลื่อนที่  กรมควบคุมมลพิษ ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร วัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 วัดได้ 48 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร แถบสีเหลือง คุณภาพปานกลาง ซึ่งยังไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

 

 

 

 

          โดย นายชยันต์ ศิริมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดมุกดาหาร และดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จังหวัดมุกดาหารได้มอบหน่วยงานทุกหน่วยที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง โดยจะสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์ของฝุ่นละออง PM2.5 ของจังหวัดมุกดาหาร ให้ประชาชนในฟื้นที่รับทราบ และจะดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายอย่างจริงจัง โดยจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น ในช่วงที่มีค่า PM 2.5 สูง พร้อมทั้งจะดำเนินการลงนามข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวซ้อง เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

 

 

 

 

              ทั้งนี้สาเหตุของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  อาทิ มลพิษจากยานพาหนะ การเผาในที่โล่ง/ภาคการเกษตร การก่อสร้างและผังเมืองภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนภาคครัวเรือน

 

อนุศักดิ์ เสาวภา  แสนวิเศษ จังหวัดมุกดาหาร