คมชัดลึกออนไลน์ 24 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจยั่งยืน

15 ธันวาคม 2562 - 15:03 น.
วช ร่วมกับ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง,,ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน,,เพื่อสร้างเศรษฐกิจยั่งยืน,,บนเส้นทาง LIMEC
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 154 ครั้ง

วช. ร่วมกับ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนบนเส้นทาง LIMEC


 

 

               ที่ห้องประชุม​ศิลาอาสน์​ ชั้น​ 5​ ศาลากลาง​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายธนากร​ อึ้ง​จิตร​ไพศาล​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายสุชาติ​ ทีคะสุข​ รองผู้ว่า​ราชการจังหวัดสุโขทัย​ นายชัชพงศ์​ เอมะสุวรรณ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​จังหวัดพิษณุโลก​ นายพงษ์พิทยา​ ธนไกรศรีทอง​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​เพชรบูรณ์​ ดร.วิภารัตน์​ ดีอ่อง​ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ​ นายประยงค์​ อินชูรันต์​ ผอ.กลุ่มงานนุทธศาสตร์​และข้อมูลเพื่อการพัฒนา​ จังหวัดตาก​ ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาชุมชน​เพื่อสร้างเศรษฐกิจ​ยั่งยืนบนเส้นทาง​ LIMEC     โดยมี​ ผศ.ดร.เรืองเดช​ วงศ์​หล้า​ อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​ ดร.จันทร์​เพ็ญ​ ชุมแสง​ ผอ.ศูนย์​วิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุตรดิตถ์​นายพยงค์​ ยาเภา​ หน.สนง.จังหวัดอุตรดิตถ์​ นางสาวนิลเนตร​ โลหะพจน์​พิลาศ อุตสาหกรรม​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นางธัญชนก​ จอมทรักษ์​ ผจก.สสว.อุตรดิตถ์​ นางดุษฎี​ ถาวรจตุรวัฒน์​ ปชส.จังหวัด​ น.ส.ปรารถนา​ มงคลธวัช​ วัฒนธรรม​จังหวัดอุตรดิตถ์​ นางจิตติมา​ กรีอารี​ พมจ.อุตรดิตถ์​ นางสุชญา​ การงาน​ คลัง​จังหวัด​อุตรดิตถ์​นางณัฐ​พร​ มหา​ไพบูลย์​ พาณิชย์​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ ดร​.นวรัตน์​ ทรงเกียรติกุล​ ประธาน​สภาอุตสาหกรรม​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายเฉลิมพล  เพียรสุภาพ​ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์​ นางรัตนาวดี​ นาคมูล​ แทนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายวิชญ์ธวัช​ ฉัตรานุภาพ​ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์​ พร้อมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม​ในการแถลงข่าวความร่วมมือและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา​ชุมชน​เพื่อสร้าง​เศรษฐกิจ​ยั่งยืน​บน​เส้นทาง​LIMEC​ ในวันนี้

สืบเนื่องจากที่ประชุม ครม.สัญจร เมื่อเดือนกันยายน ปี 2561 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เห็นชอบการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC) เป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) และได้ประกาศปฏิญญาเพชรบูรณ์ ภายใต้เจตนารมณ์ “ความกินดี อยู่ดีของประชาชนใน 3 ประเทศ ซึ่งต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจกันและจะเติบโตไปด้วยกัน” ครอบคลุมเชื่อมโยงและเสริมสร้างความเข้มแข็งมั่นคงอย่างยั่งยืนใน 5 ด้าน ได้แก่ การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกส์ จาก มติ ครม. ดังกล่าวจึงได้เกิดความร่วมมือของจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่างร่วมกันบูรณาการแผนยุทธศาสตร์จังหวัด กำหนดเป็นแผนกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยเพื่อสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนบนเส้นทาง LIMEC ขึ้น โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่นำไปสู่การเพิ่มอัตราเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดโดยเฉลี่ยในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ให้มีอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8.5 และมูลค่าการค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์และบริการของเศรษฐกิจชุมชน ฯ มีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทั้งนี้ ในส่วนหนึ่ง วช. ได้จัดสรรงบประมาณแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ ในการจัดทำแผนการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนบนเส้นทาง LIMEC ดังกล่าว ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ภาคประชาชน และภาคเอกชน โดยการดำเนินงานได้กำหนดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อเป็นแนวทางนโยบายในการพัฒนาชุมชนจากแผนงานวิจัยที่เกิดขึ้นจริงและเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนด ก่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย ตลอดจนการนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ได้อย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศต่อไป

 

วช. และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนบนเส้นทาง LIMEC ในครั้งนี้ขึ้น โดยมี วช. และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาคนและแรงงานของสามประเทศอีกด้วย

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์ 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ