โรงงานแปรสภาพ combined Gas Oil ของบริษัทไออาร์พีซีจำกัดมหาชน จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 โรงงานแปรสภาพ combined Gas เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและรายละเอียดของโครงการขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือก ของโครงการ ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นน้ำมันและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลให้สอดคล้อง ตามมาตรฐานยูโร 5 Euro V

 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอินทรีย์เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง  นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมผู้จัดการ การใหญ่สายปฏิบัติงาน ผลิตปิโตรเคมีและการกลั่นได้เดินทางเป็นเกียรติเข้าเป็นประธานในการเปิดการประชุมการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้

นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมผู้จัดการ การใหญ่สายปฏิบัติงาน ผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น กล่าวว่า การเปิดโครงการ การรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ก็เพื่อ เปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูล การดำเนิน การของโครงการตลอดจน แสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆที่ให้ประโยชน์ต่อการดำเนินการ โครงการ และชุมชน ได้ร่วมสะท้อนความคิดเห็นในทุกๆด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นในการนำไปปรับปรุงขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ ของสิ่งแวดล้อมของโครงการ ให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ซึ่งกระบวนการนี้ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่อง ที่มีผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องมาก่อนการดำเนินการใดๆ ไม่ใช่การอนุมัติหรือเห็นชอบ จนเสร็จลุล่วงไปแล้วจึงมารับฟังความคิดเห็นย้อนหลัง ซึ่งครั้งนี้ได้มีประชาชนผู้อาศัยอยู่บริเวณรอบข้าง ของ บริษัท IRPC เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น จำนวนมาก เข้ามาฟังรับข้อมูลข่าวสาร พี่จะได้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่อไปในอนาคต...